20. avg 2018
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
 

Projektna naloga


NAMEN IZDELAVE PROJEKTNE NALOGE


V devetletni OŠ se srečujemo z zahtevo, da se ocenjevanje znanja  izvaja na različne načine. Eden od prijetnejših načinov je izdelava projektne naloge-PN.

PN lahko izdela en sam učenec ali skupina učencev. V skupini morajo imeti učenci točno določene naloge ( dogovor o tem, kdo bo raziskal in uredil določeno poglavje, področje).

Teme za nalogo si lahko izberejo sami, izberejo med ponujenimi ali pa temo določi učitelj sam. Vedno pa mora biti učenec pripravljen izdelati PN. V nasprotnem mora imeti možnost biti ocenjen kako drugače. Razen, če ni izdelava PN eden od standardov.

Namen izdelave take naloge je, da učenec neko temo bolj poglobljeno obdela, si širi obzorje, se nauči uporabljati literaturo, možnost pridobivanja informacij z anketo, intervjujem … ipd.

Zato mora informacije iskati po različnih medijih, tudi izven šole.

Rezultate naloge učenec predstavi razredu in se tako uči javnega nastopanja, pravilne rabe slovenščine in argumentiranja svojih trditev.

 

OBLIKOVANJE in ZUNANJI IZGLED


Priporočilo je, da naj ima vsaka šola poenotene kriterije za izdelavo PN.

Nalogo lahko učenec napiše na računalnik ali lastnoročno.

Pri računalniškem zapisu je potrebno upoštevati naslednje kriterije, ki so povzeti po ISO standardih.

Format papirja je A4 z robovi: zgornji in spodnji 25 mm, levi 35 mm in desni 25 mm. Razmaki med vrsticami so 1,5 vrstice, velikost črk je 12.

Strani se številčijo z arabskimi številkami, razen naslovne strani, ki je brez številke.

Poglavja in podpoglavja so oštevilčena z arabskimi številkami od 1 dalje in za številom ne pišemo pike. Podpoglavja ločimo s piko.


Če PN vsebuje tabele in slike, jih moramo nasloviti, in sicer naslov tabele pišemo nad njo, naslov slike pa pod njo. Če vsebuje tudi priloge, jih označimo z zaporednimi številkami, (PRILOGA 1, …) .


PN mora biti jezikovno pravilna.

PN je sestavljena na naslednji način:


1. NASLOVNA STRAN

 

 

Osnovna šola Antona Aškerca

Aškerčeva c. 1

Rimske Toplice

 

 

                                                                                
                                                                
                                        NASLOV PROJEKTNE NALOGE

 
                   
                                      PROJEKTNA  NALOGA PRI __________________
                                                                                      (navede se predmet)

 

 

 

 

UČITELJ/UČITELJICA:                                                                                           UČENKA/UČENEC:                                                                                                 

 

 

 

                                                  Rimske Toplice, 19. 10. 2010

  

 

 

2. KAZALO

Kazalo je na svoji strani, na strani 2

Zajema spisek vseh poglavij in podpoglavij ter označitev strani.

 

KAZALO

 

1   UVOD ------------------------------------------------------------- stran 1

2  PODNEBJE ---------------------------------------------------------stran 2

2.1 Podnebje v Afriki------------------------------------------------stran 3

2.1.1 Podnebje v  JAR ----------------------------------------------stran 8

 

 

3 UVOD

Uvod je kratek in vsebuje namen in cilj naloge. Učenec navede, kako si je zamislil zgradbo naloge, katere metode je uporabil. Tukaj tudi zapiše tezo, ki jo bo zagovarjal.

 

4 JEDRO

V jedru opiše izbrano temo, zato je najbolj obsežen del naloge. Število strani je odvisno od teme, sposobnosti učenca. Število strani pa praviloma ni določeno. Več smiselno povezanih odstavkov poveže v poglavje. Vsako poglavje ima naslov, če pa je preobsežno, pa ima podnaslove.

 

4 ZAKLJUČEK

Je povzetek celotnega dela. Učenec poudari rezultate, pove, če je dokazal tezo, kaj je ugotovil. Zapiše tudi, kje je imel težave, kaj je ob izdelovanju naloge spoznal. Obvezen je zapis njegovega odnosa do teme.

 

5 VIRI IN LITERATURA

Na koncu  vsake seminarske  naloge mora učenec navesti vire  (gradiva, od koder je jemal podatke) in literaturo ( gradiva, ki jih je prebral ob iskanju informacij).

Navajanje teh podatkov je pomembno, saj gre v nasprotnem primeru za krajo intelektualne lastnine.

Nekateri učenci pa iz virov dobesedno izpišejo besedno zvezo ali poved. To se imenuje citiranje.  Citiran material navede v  navedkih, v oklepaju pa navede priimek avtorja, leto izdaje in stran.

 

Prim.:  Med branjem sem naletel na » pišemuhovsko obnašanje« (Pregl, 2004, str.18), ki se mi je zdelo …

 

NAVAJANJE VIROV IN LITERATURE

Navajamo po ISO standardih. Vsak standard ima svoj način.

ISO 690/ ISO 690-2
 

KNJIGA, PRIROČNIK

Joža Horvat, Nad brezni oceanov, Partizanska knjiga, Ljubljana,1976.

ali

HORVAT, J. Nad brezni oceanov. Ljubljana: Partizanska knjiga. 1979.

Jenny Tayler, Lisa Watts, Zemljepis v slikah, Mladinska knjiga, Ljubljana 1991.

ali

TAYLER, J.,WATTS, L.Zemljepis v slikah. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1991.

ali

TAYLER, J. et.al. Zemljepis v slikah. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1991.

 (več kot trije avtorji)

 

ČLANEK V REVIJI

Koren, Š. Potreben je čas. Didakta, 14 (2005) 82/83, 8-9.

ali

KOREN, Š. Potreben je čas. Didakta, 14 (2005) 82/83, str. 8-9.

 

BREZ AVTORJA (UREDNIK)

ZEMLJEPIS v slikah. Ljubljana: Didakta,1991.

 

SPLETNA STRAN

Prešeren, F.(1996). Poezije in pisma. Članek dobljen s svetovnega spleta: http://www........html.

ali

France Prešeren.Poezije in pisma. (objavljeno 2003-09-11) http://www.......................(uporabljeno2005-11-101).

 

CD, DVD

NATEK, K. Slovenija . Ljubljana: Creativ, 2003.

IZVLEČEK: znanstvena dela, 5-8 vrstic, takoj za naslovom, nakazana rešitev vprašanja, ne vsebina.

POVZETEK: glavni izsledki razpravnega besedila, deloma z utemeljitvami, večinoma napisan v drugem jeziku.


 
OŠ ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE

Aškerčeva 1,
3272 Rimske Toplice
tel: 03 / 733 82 30
fax: 03 / 733 82 39

e-pošta
© 2009 - 2018 OŠAART - Vse pravice pridržane - Zasebnost in piškotki www.markdesign.si
Struktura strani