Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
O šoli - Šolski okoliš

Šolski okoliš

USTANOVITELJ

Občina Laško, Mestna ulica 2 LAŠKO

Javni zavod Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice je bil ustanovljen z Odlokom občine Laško 18. aprila 1997, ki je bil dopolnjen z Odloki o spremembah in dopolnitvah Odloka…(UL št. 22/1997, 89/1998, 68/2000, 69/2002, 62/2006, 51/2007 in 66/2007).

Uradno ime zavoda je Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice, naslov Aškerčeva 1, Rimske Toplice.

V sestav zavoda sodijo štiri podružnične šole:

1. Podružnična šola Jurklošter, Jurkošter 23, Jurklošter
2. Podružnična šola Lažiše, Laziše 27, Rimske Toplice (1. 9. 2017 – Sklep o začasnem prenehanju delovanja podružnične šole)
3. Podružničnna šola Sedraž, Sedraž 21, Laško
4. Podružnična šola Zidani Most, Zidani Most 34, Zidani Most


ŠOLSKI OKOLIŠ

Matična šola je Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice, ki opravlja osnovnošolsko izobraževanje za šolski okoliš, ki obsega naselja: Brstovnica, Brodnice, del Dol pri Laškem prostorski okoliš 0143, Globoko, Gračnica, del Lipni Dol prostorski okoliš 0144, Lokavec, del Lože prostorski okoliš 0140, Rimske Toplice, del Paneče prostorski okoliš 0145, Povčeno, Senožete, Sevce, Strensko, del Veliko Širje prostorski okoliš 0083, del Vodiško prostorski okoliš 0141, Zabrež, del Klenovo prostorski okoliš 0139, del Škofce prostorski okoliš 0142, ter naselja z območja podružničnih šol za otroke od 6. do 9. razreda.

Podružnična šola Jurklošter opravlja osnovnošolsko izobraževanje za območja naselij Blatni Vrh, Jurklošter, Lahov Graben, del Lipni Dol prostorski okoliš 0094, Marijina vas, Mrzlo Polje, del Paneče prostorski okoliš 0093, del Polana prostorski okoliš 0106 in 0107 za otroke od 1. do 5. razreda .

Podružnična šola Lažiše opravlja osnovnošolsko izobraževanje za območje naselij del Dol pri Laškem prostorski okoliš 0077, Laziše, del Lože prostorski okoliš 0080, Konc, del Škofce prostorski okoliš 0078 in del Vodiško prostorski okoliš 0079 za otroke od 1. do 3. razreda.

Podružnična šola Sedraž opravlja osnovnošolsko izobraževanje za območje naselij Belovo, Brezno, Govce, del Klenovo prostorski okoliš 0055, Sedraž, Trnov Hrib in Trnovo za otroke od 1. do 5. razreda .

Podružnična šola Zidani Most opravlja osnovnošolsko izobraževanje za območje naselij Obrežje pri Zidanem Mostu, Suhadol, Širje, del Veliko Širje prostorski okoliš 0084 in Zidani Most za otroke od 1. do 5. razreda.

V matični šoli se vpisuje otroke v osnovno šolo za matično šolo in posamezne podružnične šole.

Šolski okoliš in območja podružničnih šol so zarisana v kartografskem prikazu registra prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.

Zemljevid šolskega okoliša je obešen na vidnem mestu v prostorih matične in posamezne podružnične šole.

ŠOLSKI PROSTOR

V območje šolskega prostora sodijo objekti in pripadajoča funkcionalna zemljišča matične šole v Rimskih Toplicah in podružničnih šol v Jurkloštru, Lažišah, Sedražu in Zidanem Mostu.

V šolski prostor sodijo prostori in šolske površine, kjer poteka pouk in druge dejavnosti šole, ki so določene z letnim delovnim načrtom šole.

Šola prevzema odgovornost za učence v času poteka vzgojno-izobraževalne dejavnosti v šolskih prostorih in pripadajočih zunanjih površinah s pogojem, da le-ti ravnajo v skladu s Hišnim redom, Pravili šolskega reda, Pravili varstva vozačev…


ŠTEVILO UČENCEV IN DELAVCEV ŠOLE

V tem šolskem letu je na matični in podružničnih šolah skupaj 317 učencev, ki imajo organiziran pouk v 20 oddelkih.
Na šoli je zaposlenih 67 delavcev (vodstveni, pedagoški, svetovalni, administrativno-tehnični).