Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca

Starši - Šola v naravi, tabori, tečaji

Šola v naravi, tabori, tečaj plavanja

Šola za varno in zdravo življenje je glavni namen omenjenih dejavnosti.  Programi oziroma cilji načrtovanih dejavnosti izhajajo iz planov dnevov dejavnosti in pouka.
3. r. - Tabor ob zaključku 1. triletja - junij 2021 - vodja: Jasna Koritnik
5. r. - Poletna šola v naravi s tečajem plavanja; Ankaran - od 31. 5. do 4. 6. 2021 - vodja: Daniela Babič
7. r. - Zimska šola v naravi s tečajem smučanja - zima 2020/2021 - vodja: Franc Unuk 

Šola v naravi je v ZOsn opredeljena kot organizacijska oblika, v okviru katere se izvaja del obveznega programa in druge dejavnosti, ki so določene v letnem delovnem načrtu šole. Poteka strnjeno tri ali več dni izven prostora šole. Za učence, ki se šole v naravi ne udeležijo, šola v tem času organizira primerljive dejavnosti.
Tudi v tem šolskem letu bo za učence 3. razreda matične šole in podružničnih šol - ob zaključku 1. triletja organiziran tabor s poudarkom na uresničevanju ciljev naravoslovnega, športnega, umetniškega, vzgojnega področja.
Za učence 5. razreda matične šole in podružničnih šol bo organizirana poletna šola v naravi - na morju (v Ankaranu) s poudarkom na učenju plavanja ter spoznavanju naravnih in kulturnih značilnosti pokrajine .
Za učence 7. razreda načrtujemo zimsko šolo v naravi s tečajem smučanja predvidoma v CŠOD Gorenje/Rogla.

V poletni in zimski šoli v naravi ter v CŠOD plačajo starši stroške bivanja in prehrane. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) subvencionira izvedbo poletne, Občina Laško pa izvedbo zimske šole v naravi. Del sredstev za subvencije zagotavlja tudi Šolski sklad.

PLAVALNI TEČAJI (PT)
razred, dejavnost, čas in kraj, sofinancira
1. razred - Naučimo se plavati (Zlati sonček); 10 ur -  od 4. do  6. 5. 2021 (Hrastnik), sofinancira: Zavod za šport RS Planica
2. razred - Tečaj plavanja; 20 ur - od 10. do 14. 5. 2021 (Hrastnik), sofinancira: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)
5. razred - TP v sklopu poletne šole v naravi - od 31. 5. do 4. 6. 2021 (Ankaran), sofinancira: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
6. razred - Preverjanje znanja plavanja - šolsko leto 2020/21 (Hrastnik), sofinancira: Zavod za šport RS Planica
6. - 9. razreda - Plavanje (ŠD) - junij 2021 (Rimske Toplice), sofinancira: Aqua Roma

Za vse dejavnosti razširjenega programa Občina Laško in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) zagotavljata še dodatne subvencije. Del sredstev v svojih planih zagotavlja tudi Upravni odbor šolskega sklada OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice.