Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
O šoli - Šolska prehrana

Šolska prehrana

Vodja šolske prehrane je učiteljica gospodinjstva Sendi Selič v sodelovanju s Špelo Mišmaš.
Učenci imajo na centralni in podružničnih šolah na voljo štiri obroke prehrane zajtrk, dopoldanska malico, kosilo in popoldansko malico.
Učenci, ki potrebujejo dieto, ob začetku šolskega leta razredniku oddajo zdravniško potrdilo, na osnovi katerega šola lahko prične pripravljati dietne obroke. Starši se o ustrezna dietni prehrani in njeni izvedbi dogovarjajo z organizatorjem šolske prehrane.
Organizacija prehranjevanja učencev je podrobneje opredeljena v Hišnem redu, Pravilih šolskega reda matične in podružničnih šol, Pravilih šolske prehrane in Pravilih lepega obnašanja v jedilnici.

Po posvetovanju s Svetom staršev so bile ne seji Sveta zavoda (6. 3. 2023) sprejete nove cene šolske prehrane. Nove cene veljajo od 1. aprila 2023 dalje.
Cena šolske prehrane
Zajtrk  -  0,90 eur
Kosilo 1. - 5. razred  -  2,70 eur
Kosilo 6. - 9. razred  -  3,10 eur
Popoldanska malica  -  1,50 eur

Cena šolske malice je 1,10 eur (ceno določi Ministrstvo ob začetku šolskega leta, 1. 9. 2023).

Šola do začetka šolskega leta seznani učence in starše o organizaciji šolske prehrane, pravilih šolske prehrane, njihovih obveznostih, ter o subvencioniranju malice in kosila za učence;

Prijava in odjava šolske prehrane ter odjava posameznih obrokov
- prijavo na šolsko prehrano šoli oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih je učenec v oskrbi. Prijava se odda na obrazcu, ki ga predpiše minister, v mesecu juniju, v mesecu septembru starši in šola sklenejo pogodbo o šolski prehrani in s tem nastopi obveznost učenca oziroma njegovih staršev, da:
a) spoštujejo pravila, plačajo prevzete in nepravočasno odjavljene obroke,
b) obroke pravočasno odjavljajo in plačajo polno ceno obroka, če le-ta ni pravočasno odjavljen
- prijava se lahko kadarkoli prekliče
- starši, skrbniki ali druge osebe, pri katerih je otrok v oskrbi, lahko posamezni obrok odjavijo (npr. če otrok zboli itd.);
- obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan pred nastopom odsotnosti, v primeru bolezni do 8. ure istega dne, ko nastopi bolezen
- isto jutro, ko se otrok vrne v šolo, starši prehrano znova prijavijo v tajništvu;
- v kolikor starši posameznega obroka ne odjavijo pravočasno, plačajo polno ceno obroka, vključno s subvencijo;
- prehrano je možno odjaviti preko eAsistenta (dan prej, do 15 ure) in v izrednih primerih (1. dan bolezni, nezgoda ipd.) preko obrazca na spletni strani šole, do 8:30 ure;
- odjavo je možno denarno upoštevati (zaradi naročila pri dobaviteljih) po enem dnevu;
- za učenca, ki v imenu šole sodeluje pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih in je zato odsoten od pouka, posamezni obrok odjavi šola.

Plačevanje šolske prehrane
Plačilo šolske prehrane poteka s položnico (brez provizije jo lahko plačate na občinski blagajni ob sredah od 8. do 12. ure in od 13. do 16. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure), preko trajnika pri banki, prek e-banke. Šola omogoča tudi plačevanje z združevanjem položnic na skupni račun, kar pomeni, da lahko prejmete skupno položnico za otroke ene družine, ki obiskujejo šolo.

Stroške šolske prehrane je potrebno poravnati do roka na položnici. V primeru odstopanja od roka plačila, označenega na položnici, je šola dolžna ukrepati, in sicer: po dvakratnem opominjanju (pisnem in telefonskem) in sodelovanju svetovalne službe ukiniti šolsko prehrano učencu oziroma sodno izterjati dolg skladno z zakonodajo.

Subvencioniranje šolske prehrane (Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev; UL RS št. 47/19, 26. 7. 2019)
– Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:
a) do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS (do vključno 5. dohodkovni razred).
b) do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v RS (do vključno 3. dohodkovni razred).

– Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino, pripada tudi subvencija za kosilo.
– Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.
– Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.
– Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice oziroma kosila učencev lahko najdete na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Šola do upravičencev dostopa prek aplikacije CEUVIZ.

Trudimo se, da bi otrokom zagotovili zdravo, varno, pestro in uravnoteženo prehrano. Jedilniki se pripravljajo v skladu s smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojnoizobraževalnih ustanovah.
V želji, da učence usmerimo v zdrave prehranjevalne navade in jim ponudimo zdravo prehrano:
- pri pripravi obrokov ne uporabljamo nobenih umetnih dodatkov za izboljšanje okusa ampak samo naravne začimbe, omejujemo tudi uporabe soli, učencem tedensko pripravljamo obrok iz manj slanega kruha;
- omejujemo uživanje belega sladkorja; v letošnjem šolskem letu strežemo nesladkane čaje;
- živil ne cvremo na olju, pečemo jih v konvektomatu, s tem omejujemo uporabo maščob;
- poudarek dajemo vključevanju polnozrnatih izdelkov (kruh, testenine, domača peciva).

Občasno vključujemo v jedilnik lokalna in/ter ekološko pridelana živila.

Skladno s Smernicami za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih in Pravili šolske prehrane šola izvaja:
1. vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s prehrano:
- v okviru pouka na razredni stopnji in podaljšanega bivanja,
- pri pouku gospodinjstva v 5., 6. razredu,
- pri projektnem delu …
2. dejavnosti, s katerimi šola spodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja:
- na razrednih urah: razgovori o pomenu uživanja živil iz vseh skupin prehranske piramide, o pomenu vključevanja zajtrka v prehrano za dobro počutje in uspešnost pri pouku v dopoldanskem času (škrobna živila, ki dajejo energijo), razdelitev celodnevnega obroka na 4–5 obrokov hrane dnevno, o dnevnem jedilniku – zakaj je potrebno, da pojemo različne pripravljene jedi, razgovori o tedenskem jedilniku in pomenu posameznih jedi (energetski vnos, zdravje), ozaveščanje pomena v lokalnem okolju pridelane hrane za ohranjanje zdravja …
- dvig ravni kulture prehranjevanja: pred obrokom hrane si umijemo roke, (navodilo za pravilno umivanje rok ob umivalniku), pri kosilu sedemo k pogrnjeni mizi, upoštevamo pravila lepega vedenja (bonton), ne govorimo s polnimi usti, jemo počasi in hrano dobro prežvečimo, ne motimo soseda pri mizi, pospravimo za seboj in posodo vrnemo v kuhinjo.

K dvigu ravni kulture prehranjevanja prispevajo poleg organizatorja šolske prehrane vsi učitelji in osebje v kuhinji.