Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
O šoli - Upravljanje šole

Upravljanje šole

Šolo upravljajo svet zavoda, ravnateljica, svet staršev, strokovni organi šole, skupnost učencev.
Svet zavoda je oblikovan v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice.

Strokovni organi šole (od 60. do 64. člena ZOFVI)
Strokovni organi šole so učiteljski zbor, programski učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in učiteljski zbor.
VODJE ŠSA:
vodja 1. triletja: Anja Erjavec
vodja 2. triletja: Tina Božič
vodja OPB: Monika Randjelović
vodja družboslovnih predmetov: Špela Mišmaš
vodja naravoslovnih predmetov: Martina Kranjc
vodja aktiva za likovno umetnost: Nina Tuš
vodja aktiva za angleščino: Natalija Pušnik

Oddelčne skupnosti združujejo učence v oddelku. Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole. Volitve so tajne.
Skupnost učencev šole povezuje vse oddelčne skupnosti šole. Mentorici šolskega parlamenta sta Katja Mejač in Špela Mišmaš.

Svet staršev
Je posvetovalni organ, organiziran za uresničevanje interesov staršev v šoli. Sestavljajo ga predstavniki staršev iz vsakega oddelka matične in podružničnih šol.
Predsednica sveta staršev: Martina Krücken 
Namestnik: Dejan Matek
Pristojnosti: predlaga oziroma daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih; daje mnenje o letnem delovnem načrtu, poročilih o vzgojno-izobraževalni problematiki in rezultatih ter imenovanju ravnatelja; obravnava pobude in predloge staršev; voli predstavnike v svet zavoda; imenuje člane (predstavnike staršev) za pritožbeno komisijo; imenuje člane (predstavnike staršev) za šolski sklad in upravni odbor šolskega sklada; obravnava predlog Pravil šolskega sklada (Pravila ŠS sprejme upravni odbor ŠS).

Svet zavoda
Svet zavoda ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja (Janko Rode - namestnik, Alenka Barlič, Gregor Ivšek), trije predstavniki staršev (Martina Krücken, Dejan Matek, Anica Špan) in pet predstavnikov šole (Špela Mišmaš - predsednica, Karmen Deželak, Marjeta Lokovšek, Jasna Koritnik Bizjak in Klara Trkaj).


Pristojnosti:
- imenuje ravnatelja;
- sprejema program razvoja, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, samoevalvacijsko poročilo;
- odloča o uvedbi nadstandardnih programov;
- obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni, prostorski in drugi problematiki;
- imenuje pritožbeno komisijo in predstavnike šole v pritožbeno komisijo;
- ustanovi šolski sklad;
- imenuje člane šolskega sklada in upravnega odbora šolskega sklada. 

Ravnatelj
Pristojnosti: pedagoški vodja, poslovodni in posvetovalni organ šole.
Mandat ravnatelja traja 5 let.
Ravnatelj Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice je Andrej Podpečan (mandat do 29. 2. 2028).