Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Starši - Svet staršev

Svet staršev

Zapisnik sveta staršev 6. 3. 2023

Zapisnik sveta staršev 4. 1. 2023

Zapisnik sveta staršev 27. 9. 2022
 

Svet Staršev je posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora. Vsak oddelek ima enega predstavnika v centralnem svetu staršev, ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu.
Predsednica sveta staršev: Martina Krücken
Namestnik: Dejan Matek
Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev iz vsakega oddelka.

Pristojnosti: Svet staršev predlaga oziroma daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih, daje mnenje o letnem delovnem načrtu, poročilih o vzgojno-izobraževalni problematiki in rezultatih, obravnava pobude in predloge staršev, voli predstavnike v svet zavoda, imenuje člane (predstavnike staršev) za pritožbeno komisijo, imenuje člane (predstavnike staršev) za šolski sklad in upravni odbor šolskega sklada, obravnava predloge Pravil šolskega sklada (Pravila ŠS sprejme upravni odbor ŠS).

POSLOVNIK SVETA STARŠEV OŠ ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE

Člani sveta staršev
MATIČNA ŠOLA
1. razred - Urška Kustura
2. razred - Julija Mejač Leskovšek 
3. razred - Ana Cestnik
4. razred - Brigita Klepej Hrovatič
5.a razred - Martina Krücken
5.b razred - Iris Zupanc
6.a razred - Sandra Pavlin
6.b razred - Kristjan Hrastovec
7.a razred - Karmen Penko
7.b
razred - Vincencija Brilej
8.a razred - Franc Ulčnik
8.b razred - Dejan Matek
9.a razred - Helena Knez
9.b razred - Jožica Marinko

PŠ JURKLOŠTER
1.
in 2. razred - Tanja Horjak
3., 4. in 5. razred - Anica Špan

PŠ SEDRAŽ
1. in 2. razred - Mateja Zupanc
3. razred - Eva Kepa
4. in 5. razred - Damjan Knez

PŠ ZIDANI MOST
1., 2. in 3. razred - Teuta Vrankar
4. in 5. razred - Natalija Potočnik