Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca

Starši - Svet staršev

Svet staršev

Zapisnik sveta staršev 27. 5. 2021
Zapisnik sveta staršev 26. 2. 2021

Zapisnik sveta staršev 1. 10. 2020
Dopis ge. Brigite Hrovatič 4. 6. 2020
Zapisnik sveta staršev  4. 6. 2020
Zapisnik sveta staršev 20. 2. 2020
Odgovor na vprašanja sveta staršev 20. 2. 2020
Odgovori na pobude sveta staršev 26. 9. 2019
Zapisnik sveta staršev 26. 9. 2019

Svet Staršev je posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora. Vsak oddelek ima enega predstavnika v centralnem svetu staršev, ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu.
Predsednica sveta staršev: Martina Krücken


Namestnik: Dejan Matek
Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev iz vsakega oddelka.

Pristojnosti: Svet staršev predlaga oziroma daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih, daje mnenje o letnem delovnem načrtu, poročilih o vzgojno-izobraževalni problematiki in rezultatih, obravnava pobude in predloge staršev, voli predstavnike v svet zavoda, imenuje člane (predstavnike staršev) za pritožbeno komisijo, imenuje člane (predstavnike staršev) za šolski sklad in upravni odbor šolskega sklada, obravnava predloge Pravil šolskega sklada (Pravila ŠS sprejme upravni odbor ŠS).

POSLOVNIK SVETA STARŠEV OŠ ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE

Člani sveta staršev
Predstavniki sveta staršev

1. razred

Ana Cestnik

2. razred

Brigita Klepej Hrovatič

3. razred

Martina Krücken

4. razred

Sandra Pavlin

5. a

Nina Aškerc

6. a

Petra Švigelj

6. b

Dejan Matek

7. a

Ivan Verbovšek

7. b

Klemen Pozaršek

8. a

Renata Kopina Medić

8. b

Helena Knez

9. a

Barbara Barič

9. b

Leonida Derganc

 

 

 PŠ Sedraž

 

Predstavnik

1., 2. razred

Lana Debelak

3. razred

Damjan Knez

4., 5. razred

Nataša Padežnik

 

 

 

PŠ Zidani Most

 

Predstavnik

1., 2., 3. razred

Natalija Potočnik

4. in 5. razred

Nives Sešel

 

 

PŠ Jurklošter

 

Predstavnik

1. in 2. razred

Maja Novak

3., 4. in 5. razred

Anica Špan