Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Starši - Svet staršev

Svet staršev

ZAPISNIK SVETA STARŠEV 20. 5. 2024

ZAPISNIK SVETA STARŠEV 4. 3. 2024
ZAPISNIK SVETA STARŠEV 3. 10. 2023

Svet Staršev je posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora. Vsak oddelek ima enega predstavnika v centralnem svetu staršev, ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu.

Predsednica sveta staršev: Martina Krücken
Namestnik: Dejan Matek
Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev iz vsakega oddelka.

Pristojnosti: Svet staršev predlaga oziroma daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih, daje mnenje o letnem delovnem načrtu, poročilih o vzgojno-izobraževalni problematiki in rezultatih, obravnava pobude in predloge staršev, voli predstavnike v svet zavoda, imenuje člane (predstavnike staršev) za pritožbeno komisijo, imenuje člane (predstavnike staršev) za šolski sklad in upravni odbor šolskega sklada, obravnava predloge Pravil šolskega sklada (Pravila ŠS sprejme upravni odbor ŠS).

POSLOVNIK SVETA STARŠEV OŠ ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE

Člani sveta staršev
MATIČNA ŠOLA
1. razred - Alenka Zupanc
2. razred - Nataša Aškerc
3. razred - Julija Mejač Leskovšek 
4. razred - Martina Zupanc
5.a razred - Tilen Seliškar
6.a razred - Martina Krücken
6.b razred - Iris Zupanc
7.a razred - Urška Kustura
7.b razred - Nataša Vidic
8.a razred - Natalija Potočnik
8.b razred - Vincencija Brilej
9.a razred - Klaudija Majcenič Ulčnik
9.b razred - Dejan Matek

PŠ JURKLOŠTER
1. in 2. razred - Nina Palčnik
3., 4. in 5. razred - Maja Weber

PŠ SEDRAŽ
1. in 2. razred - Anita Kirn
3. razred - Mateja Zupanc
4. in 5. razred - Mateja Sotlar

PŠ ZIDANI MOST
1., 2. in 3. razred - Danijel Hažić
4. in 5. razred - Teuta Vrankar