Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca

Starši - Svet staršev

Svet staršev

Zapisnik sveta staršev 30. 10. 2021
Zapisnik sveta staršev 27. 5. 2021

Zapisnik sveta staršev 26. 2. 2021

Zapisnik sveta staršev 1. 10. 2020
Dopis ge. Brigite Hrovatič 4. 6. 2020
Zapisnik sveta staršev  4. 6. 2020
Zapisnik sveta staršev 20. 2. 2020
Odgovor na vprašanja sveta staršev 20. 2. 2020
Odgovori na pobude sveta staršev 26. 9. 2019
Zapisnik sveta staršev 26. 9. 2019

Svet Staršev je posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora. Vsak oddelek ima enega predstavnika v centralnem svetu staršev, ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu.
Predsednica sveta staršev: Martina Krücken


Namestnik: Dejan Matek
Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev iz vsakega oddelka.

Pristojnosti: Svet staršev predlaga oziroma daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih, daje mnenje o letnem delovnem načrtu, poročilih o vzgojno-izobraževalni problematiki in rezultatih, obravnava pobude in predloge staršev, voli predstavnike v svet zavoda, imenuje člane (predstavnike staršev) za pritožbeno komisijo, imenuje člane (predstavnike staršev) za šolski sklad in upravni odbor šolskega sklada, obravnava predloge Pravil šolskega sklada (Pravila ŠS sprejme upravni odbor ŠS).

POSLOVNIK SVETA STARŠEV OŠ ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE

Člani sveta staršev
MATIČNA ŠOLA
1. razred - Julija Leskovšek Mejač
2. razred - Ana Cestnik
3. razred - Brigita Hrovatič
4. razred - Martina Krücken
5.a razred - Sandra Pavlin
5.b razred - Kristjan Hrastovec
6.a razred - Karmen Rajh
6.b razred - Barbara Stopinšek Vrhovšek
7.a razred - Petra Švigelj
7.b
razred - Dejan Matek
8.a razred - Helena Knez
8.b razred - Marina Pozaršek
9.a razred - Renata Kopina Medjić
9.b razred - Helena Knez

PŠ JURKLOŠTER
1.
in 2. razred - Maja Novak
3., 4. in 5. razred - Anica Špan

PŠ SEDRAŽ
1. in 2. razred - Mateja Zupanc
3. in 4. razred - Damjan Knez
5. razred - Nataša Padežnik

PŠ ZIDANI MOST
1., 2. in 3. razred - Nemanja Arnautović
4. in 5. razred - Andreja Voga