Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca

Starši - Svet staršev

Svet staršev

Svet Staršev je posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora. Vsak oddelek ima enega predstavnika v centralnem svetu staršev, ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu.
Predstavnik sveta staršev: Florjan Klopčič
Namestnik: Boštjan Cigelnjak
Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev iz vsakega oddelka.

Pristojnosti: Svet staršev predlaga oziroma daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih, daje mnenje o letnem delovnem načrtu, poročilih o vzgojno-izobraževalni problematiki in rezultatih, obravnava pobude in predloge staršev, voli predstavnike v svet zavoda, imenuje člane (predstavnike staršev) za pritožbeno komisijo, imenuje člane (predstavnike staršev) za šolski sklad in upravni odbor šolskega sklada, obravnava predloge Pravil šolskega sklada.

Člani sveta staršev
Predstavniki sveta staršev

MATIČNA ŠOLA
(predstavnik, namestnik)

1. razred:
2. razred:
3. razred: Branko Borinc, Cvetka Starc
4. razred: Boštjan Cigelnjak, Mateja Vodišek
5.a razred:
5.b razred:
6.a razred:
6.b razred:
7.a razred:
7.b razred:
8.a razred: Tatjana Tržan, Marinka Brezovšek
8.b razred: Damjana Ključevšek, Jerica Kokotec Mesojedec
9.a razred: Helena Knez, Zlatka Pušnik
9.b razred: Saša Kolander, Brigita Šeško Jug

PŠ Sedraž
(predstavnik, namestnik)

1. in 3. razred: Damjan Knez, Katja Nemec
2. razred: Jožica Marinko, Vanja Gianini
4. in 5. razred: Martina Dornik Snoj, Nataša Padežnik

PŠ Zidani Most
(predstavnik, namestnik)

1. in 2. razred: 
3. in 4. razred: 
5. razred: 

 PŠ Jurklošter
(predstavnik, namestnik)

1., 2. in 3. razred: Anica Špan, Vincencija Brilej
4. in 5. razred: Marija Vrečko, Mateja Stopinšek