Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Knjižnica - Izposoja

Izposoja

Želiš od doma pogledati, katere knjige so v šolski knjižnici?

Zdaj imaš to možnost.
V internetno stran zapiši naslov: COBISS in odprla se ti bo osnovna maska.

V vrstico ISKALNI NIZ zapiši naslov knjige, ki jo iščeš ali avtorja, ki te zanima.
V vrstico KNJIŽNICE pa vpišite akronim naše šole: OSAART
Za pričetek iskanja z miško kliknite še na lupico – POIŠČI.

Knjižničarke: Špela Mišmaš (vodja), Mateja Hriberšek, Janja Holcer in Karmen Keše