Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca

Učenci - Izbirni predmeti

Izbirni predmeti 2022/23

Poleg obveznih predmetov  šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja pouk izbirnih predmetov.  Posamezni učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je izbirnih predmetov lahko opravičen (v celoti ali delno). V letošnjem šolskem letu bodo učenci 7., 8. in 9. razreda vključeni v naslednje skupine izbirnih predmetov:

7. RAZRED
Filmska vzgoja 7 (IP-FIV 7)
Obdelava gradiv: les (IP-OGL)
Sodobna priprava hrane (IP-SPH)
Španščina 1 (IP-ŠI1)
Šport za sprostitev (IP-ŠSP)

8. RAZRED
Filmska vzgoja 8 (FIV 8) 
Izbrani šport (IŠP) 
Likovno snovanje II (LS2) 
Robotika v tehniki (IP-RVT)

9. RAZRED
Čebelarstvo (IP-ČEB)
Elektronika z robotiko (IP-EZR)
Filmska vzgoja 9 (FIV 9) 
Glasbeni projekt 9 (IP-GLP)
Likovno snovanje 3 (IP-LS3)
Nemščina 3 (IP-NI 3)
Šport za zdravje (IP-ŠZZ)

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
Neobvezni izbirni predmeti učencem omogočajo, da obiskujejo pouk tistih predmetov, ki so jih izbrali glede na svoje želje oziroma sposobnosti. Pri ocenjevanju so izenačeni z obveznimi predmeti (znanje pri NIP se ocenjuje s številčnimi ocenami od 1 do 5, zaključne ocene se vpišejo v spričevalo in vplivajo na napredovanje v višji razred).

MATIČNA ŠOLA
Nemščina (N2N) 
Šport (NŠP) 
Umetnost (NUM) 
PŠ SEDRAŽ
Umetnost (NUM) 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (1. R.)
MATIČNA ŠOLA in PŠ SEDRAŽ
Angleščina