Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca

Učenci - Izbirni predmeti

Izbirni predmeti 2021/22

Poleg obveznih predmetov  šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja pouk izbirnih predmetov.  Posamezni učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je izbirnih predmetov lahko opravičen (v celoti ali delno). V letošnjem šolskem letu bodo učenci 7., 8. in 9. razreda vključeni v naslednje skupine izbirnih predmetov:

7. RAZRED
Filmska vzgoja 7 (IP-FIV 7)
Obdelava gradiv: les (IP-OGL)
Sodobna priprava hrane (IP-SPH)
Španščina 1 (IP-ŠI1)
Šport za sprostitev (IP-ŠSP)
Urejanje besedil (IP-UBE)

8. RAZRED
Filmska vzgoja II (FIV) 
Izbrani šport (IŠP) 
Likovno snovanje II (LS2) 
Načini prehranjevanja (IP-NPH)
Nemščina 2 (IP-NI2)
Robotika v tehniki (IP-RVT)
Šolsko novinarstvo (IP-ŠNO)

9. RAZRED
Čebelarstvo (IP-ČEB)
Elektronika z robotiko (IP-EZR)
Likovno snovanje 3 (IP-LS3)
Šolsko novinarstvo (IP-ŠNO)
Šport za zdravje (IP-ŠZZ)

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
Neobvezni izbirni predmeti učencem omogočajo, da obiskujejo pouk tistih predmetov, ki so jih izbrali glede na svoje želje oziroma sposobnosti. Pri ocenjevanju so izenačeni z obveznimi predmeti (znanje pri NIP se ocenjuje s številčnimi ocenami od 1 do 5, zaključne ocene se vpišejo v spričevalo in vplivajo na napredovanje v višji razred).

MATIČNA ŠOLA
Nemščina (N2N) 
Šport (NŠP) 
Umetnost (NUM) 
PŠ SEDRAŽ
Nemščina (N2N) 
Umetnost (NUM) 
PŠ ZIDANI MOST
Umetnost (NUM) 
 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (1. R.)
MATIČNA ŠOLA in PŠ SEDRAŽ
Angleščina