Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca

Učenci - Izbirni predmeti

Izbirni predmeti

Poleg obveznih predmetov  šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja pouk izbirnih predmetov.  Posamezni učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je izbirnih predmetov lahko opravičen (v celoti ali delno). V letošnjem šolskem letu bodo učenci 7., 8. in 9. razreda vključeni v naslednje skupine izbirnih predmetov:

7. RAZRED
Filmska vzgoja I (FIV) 
Jasmina Oblak
Likovno snovanje I (LS1) - Nina Tuš
Nemščina 1 (NI1) - Natalija Pušnik
Obdelava gradiv - les (OGL) - Tilen Fidler
Sodobna priprava hrane (SPH) - Barbara Jordan
Šport za sprostitev (ŠSP) - Matej Senica
Urejanje besedil (UBE) - Franc Unuk

8. RAZRED
Filmska vzgoja II (FIV) Jasmina Oblak
Izbrani šport (IŠP) - Matej Senica
Likovno snovanje II (LS2) - Nina Tuš
Multimedija (MME) - Franc Unuk
Robotika v tehniki (RVT) - Tilen Fidler

9. RAZRED
Elektronika z robotiko (EZR) - Tilen Fidler
Filmska vzgoja III (FIV) Jasmina Oblak
Likovno snovanje III (LS3) - Nina Tuš
Nemščina 3 (NI3) - Jasmina Oblak
Okoljska vzgoja (OV3) - Dušanka Klančar
Šport za zdravje (ŠZZ) - Matej Senica

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
Neobvezni izbirni predmeti učencem omogočajo, da obiskujejo pouk tistih predmetov, ki so jih izbrali glede na svoje želje oziroma sposobnosti. Pri ocenjevanju so izenačeni z obveznimi predmeti (znanje pri NIP se ocenjuje s številčnimi ocenami od 1 do 5, zaključne ocene se vpišejo v spričevalo in vplivajo na napredovanje v višji razred).
MATIČNA ŠOLA
Nemščina (N2N) - Jasmina Oblak
Šport (NŠP) - Matej Senica
PŠ SEDRAŽ
Umetnost (NUM) - Maja Lapornik

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (1. R.)
MATIČNA ŠOLA
Angleščina - Nuša Ocvirk