Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Projekti - Unesco

UNESCO NA OŠ ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE 2023/ 2024

LIKOVNO SREČANJE 2024
VABILO K LETOŠNJI 1. IZMENJAVI IGRAČ, DRUŽABNIH IGER IN KNJIG
VABILO S PRIJAVNICO LIKOVNIKI AART
PROJEKT AART

Video druženja UNESCO.asp šolskih koordinatorjev in vodij središč 20. in 21. 10. 2023 v Sostrem: https://video.arnes.si/watch/t92461x3rjf9
Šolska koordinatorica: Sendi Selič


Člani UNESCO ASP mreže delujejo v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše našega skupnega doma - planeta Zemlje.

Pridružene šole so zavezane spodbujanju in uresničevanju UNESCO načel, kar izvajajo preko projektov, s katerimi skušajo otroke in mladino čim bolje pripraviti na izzive vedno bolj kompleksnega in medsebojno odvisnega sveta. Strategija in načrt dela ASP mreže (2004-2009) je kot ključne elemente poudarila 4 stebre učenja za 21. stoletje: vedeti, delati, biti in živeti skupaj, in spodbujanje kvalitetnega izobraževanja, kot je opredeljeno v Dakarskem okvirnem načrtu. ASP učenci in učitelji delajo skupaj v razredu in izven njega za razvoj inovativnih učnih pristopov, metod in gradiv.

URESNIČEVANJE TEMELJNIH POSEBNOSTI UNESCO ASPnet ČLANOV

Prvi steber: Učiti se, da bi vedeli.
Z aktualizacijo in povezovanje z lokalnim okoljem, globalnim vidikom ter medpredmetnim povezovanjem      skušamo učence pripraviti k znanju za življenje. Stremimo k empatiji ter posledično do okrepljenih socialnih in etičnih veščin. Na naši šoli smo zelo uspešni v projektih, ki dajejo znanje za življenje, raziskovalni dejavnosti in tekmovanjih. V letošnjem šolskem letu smo se posvetili s kulturnim dnem še migrantom, saj živijo med nami.

Drugi steber: Učiti se, da bi znali delati.
V učencih spoznavamo njihov potencial in jih navajamo, da izkoristijo svoje dobre lastnosti za delo. Tudi učno manj sposoben učenec je lahko uspešen na svojem področju, če le dobi priložnost za razvoj, je motiviran in predan svojem delu. Projekt Učenec poučuje odpira mnogo možnosti, da učenci raziščejo ter plasirajo svoje potenciale. S poukom na daljavo smo dosegli pomembne premike v sodelovanju starši – učenec – šola. Delo je bilo zelo pestro, konstantno z redno povratno informacijo. Vsi trije dejavniki smo dosegli višji nivo informacijskega znanja in veščin. Sodelovanje se je še poglobilo in medsebojno spoštovanje še naraslo.

Tretji steber: Učiti se, da bi znali živeti skupaj.
Na naši šoli smo pozorni na medsebojne odnose. Učence vzpodbujamo k samospoštovanju in spoštovanju drugih. Velik poudarek damo na sobivanju s slepo učenko, medsebojno učno pomoč, sodelovanju z lokalno skupnostjo in z društvi. Učenci naše šole s svojim prostovoljnim delom ter ustvarjalnostjo pomagajo pridobivati sredstva za šolski sklad, ki finančno pomaga socialno šibkim učencem. Skozi spoznavanje različnih kultur razvijamo strpnost. Kot EKO šola redno skrbimo za okolje, okolico šole, se udeležujemo raznih ekoloških akcij. Učenci skozi okoljski vidik prispevajo k izdelavi didaktičnih iger ter pripomočkov. Sodelujemo tudi na prireditvah, ki jih organizirajo krajevne skupnosti, društva in Občina Laško. Tako naše znanje apliciramo za javno dobro.Vsako leto organiziramo dobrodelni decembrski koncert, kjer prodajamo adventne venčke, mazila, svečke, voščilnice. Zbrana sredstva gredo v šolski sklad, ki je namenjen učencem iz socialno šibkih družin.

Četrti steber: Učiti se biti.
Že v procesu pouka konstantno usmerjamo učence k udejanjanju znanja v življenjskih situacijah. Privzgajamo spoštovanje do lastnih sposobnosti. Stremimo k prevzemanju osebne odgovornosti učencev. Veliko časa namenimo za temeljito obravnavo vsakega posameznega učenca.

Smisel za lepoto razvijamo skozi likovne natečaje razstave, projekte in ne nazadnje skozi redno čiščenje okolice šole, vzdrževanje reda v sami stavbi in skozi skrb za Aškerčev park prijateljstva, kjer skrbimo za zelišča, rože, sadno drevje.

Samoiniciativnost ter kritično mišljenje posameznika je naložba za kvalitetno življenje, da se bo znal samostojno odločati. Temu so namenjene naše razredne ure. Šolski parlament kot izvršilni organ skupnosti učencev šole svoje ugotovitve, predloge, pripombe posreduje ravnatelju in svetu šole. Tako učenci suvereno odločajo o sobivanju in življenju na šoli.

Napredek smo dosegli pri vseh stebrih.  Največ težav se še vedno pojavlja pri četrtem stebru (Učiti se biti), saj učenci v današnjem času ne čutijo dovolj sočutja. Prav tako se skozi odraščanje večkrat sprašujejo o lastni identiteti. Korona kriza je zamajala temelje našega dojemanja sveta. Posledice se bodo pokazale v naslednjih obdobjih. Vsekakor pa je bilo več zaskrbljenosti, odtujenosti in izgubljenosti prisotnih v medsebojnih odnosih v obdobju, ko so učenci pričeli prihajati nazaj na šolo. Z odločitvijo, da se bo razred smatral kot velika družina, so učenci ponovno zaživeli, se pričeli socializirati in iskati lastno razredno identiteto.

ŠOLSKO LETO 2022/2023
ŠOLSKO LETO 2021/2022
ŠOLSKO LETO 2020/2021
ŠOLSKO LETO 2019/2020
ŠOLSKO LETO 2018/2019
ŠOLSKO LETO 2017/2018
ŠOLSKO LETO 2016/2017