20. avg 2018
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
 

Status učenca


Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti opredeljujejo status učenca perspektivnega in vrhunskega športnika in status perspektivnega in vrhunskega mladega umetnika.

Pogoji za dodelitev statusa:

Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi, in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.

Priloge: potrdilo, da je učenec registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in da tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez, urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu in potrdilo o rezultatih na državnem nivoju za preteklo šolsko leto.

Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti.

Priloge: poleg potrdil za status perspektivnega športnika še potrdilo o vrhunskem športnem dosežku mednarodne vrednosti.

Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.

Priloge: potrdilo o vpisu v drugo šolo, oz. drug javno veljavni program, potrdilo o tedenskem obsegu obveznosti in potrdilo o udeležbi učenca na državnih tekmovanjih s področja umetnosti za preteklo šolsko leto.

Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta, oz. nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.

Priloge: poleg potrdil za perspektivnega mladega umetnika še potrdila o osvojitvi nagrade, oz. prvega, drugega ali tretjega mesta na državnih tekmovanjih s področja umetnosti za preteklo šolsko leto.

Predlog za dodelitev statusa skupaj s prilogami podajo starši učenca najkasneje do 20. septembra tekočega šolskega leta. O dodelitvi, odvzemu in mirovanju statusa odloči ravnateljica s sklepom po pridobitvi mnenja razrednika v prvem VIZ obdobju, oz. oddelčnega učiteljskega zbora v drugem in tretjem VIZ obdobju.

Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti, kar se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti iz LDN ter načini in roki za ocenjevanje znanja.
 

PRAVILA O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI

DOGOVOR O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI

PREDLOG ZA DODELITEV STATUSA PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA

PREDLOG ZA DODELITEV STATUSA PERSPEKTIVNEGA MLADEGA UMETNIKA

PREDLOG ZA DODELITEV STATUSA VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA

PREDLOG ZA DODELITEV STATUSA VRHUNSKEGA MLADEGA UMETNIKA


 
OŠ ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE

Aškerčeva 1,
3272 Rimske Toplice
tel: 03 / 733 82 30
fax: 03 / 733 82 39

e-pošta
© 2009 - 2018 OŠAART - Vse pravice pridržane - Zasebnost in piškotki www.markdesign.si
Struktura strani