Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Starši - Status učenca

Status učenca

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti opredeljujejo status učenca perspektivnega in vrhunskega športnika in status perspektivnega in vrhunskega mladega umetnika.

Pogoji za dodelitev statusa:

Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi, in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.
Priloge: potrdilo, da je učenec registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in da tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez, urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu in potrdilo o rezultatih na državnem nivoju za preteklo šolsko leto.

Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti.
Priloge: poleg potrdil za status perspektivnega športnika še potrdilo o vrhunskem športnem dosežku mednarodne vrednosti.

Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.
Priloge: potrdilo o vpisu v drugo šolo, oz. drug javno veljavni program, potrdilo o tedenskem obsegu obveznosti in potrdilo o udeležbi učenca na državnih tekmovanjih s področja umetnosti za preteklo šolsko leto.

Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta, oz. nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.
Priloge: poleg potrdil za perspektivnega mladega umetnika še potrdila o osvojitvi nagrade, oz. prvega, drugega ali tretjega mesta na državnih tekmovanjih s področja umetnosti za preteklo šolsko leto.

Predlog za dodelitev statusa skupaj s prilogami podajo starši učenca najkasneje do 20. septembra tekočega šolskega leta. O dodelitvi, odvzemu in mirovanju statusa odloči ravnateljica s sklepom po pridobitvi mnenja razrednika v prvem VIZ obdobju, oz. oddelčnega učiteljskega zbora v drugem in tretjem VIZ obdobju.

Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti, kar se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti iz LDN ter načini in roki za ocenjevanje znanja.

DOGOVOR O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI
PREDLOG ZA DODELITEV STATUSA PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA
PREDLOG ZA DODELITEV STATUSA PERSPEKTIVNEGA MLADEGA UMETNIKA
PREDLOG ZA DODELITEV STATUSA VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA
PREDLOG ZA DODELITEV STATUSA VRHUNSKEGA MLADEGA UMETNIKA