Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Knjižnica - Knjižnični red

Knjižnični red

V skladu z 32. členom Pravil JZ OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice svet zavoda sprejme naslednji KNJIŽNIČNI RED

I. POSLANSTVO ŠOLSKE KNJIŽNICE
1. člen

Šolska knjižnica ( v nadaljnjem besedilu ŠK) izpolnjuje svoje poslanstvo tako, da:
- usposablja za iskanje informacij z različnih medijev,
- umerja in vzpodbuja k branju, učenju,navaja na informiranje iz periodike,
- vzpodbuja k izposoji knjižnega in neknjižnega gradiva in
- da postane osrednji informacijski center na šoli.

II. ČLANSTVO V ŠOLSKI KNJIŽNICI
2. člen
Uporabniki ŠK so lahko vsi učenci centralne in podružničnih šol, redno in izredno zaposleni delavci šole in drugi (dijaki, študentje, upokojenci ).
3.člen
Članstvo v ŠK je brezplačno.
4. člen
Ob vpisu v ŠK prejmejo uporabniki izkaznico, s katero si lahko brezplačno izposojajo gradivo.
5. člen
Če izkaznico drugič izgubijo, plačajo odškodnino za izdelavo nove.
6. člen
Članstvo v ŠK preneha, če uporabnik huje krši knjižnični red in pravila obnašanja (npr. kraja, namerno poškodovanje gradiva).

III. IZPOSOJA GRADIVA
7. člen
Uporabniki si lahko na dom izposodijo knjižno in neknjižno gradivo. Podatke o gradivu si poiščejo sami v katalogu, v prostem pristopu pa na knjižnih policah. Pri iskanju lahko zaprosijo za pomoč knjižničarko. Na dom si lahko izposodijo naenkrat največ 4 naslove.
8. člen
Na dom si ni mogoče izposojati priročnikov,VHS,CD-jev in gradiva, ki je zaradi materiala občutljivo.
9. člen
Gradiva si ni mogoče izposoditi brez izkaznice.
10. člen
Gradivo imajo lahko doma 14 dni. Iz opravičljivih (bolezen, zahtevnejše gradivo) razlogov lahko podaljšajo rok izposoje.
11. člen
Gradivo, ki je v čitalnici (periodika, priročniki), se ne posoja na dom. Izjemoma se izposodi v petek in se obvezno vrne v ponedeljek, da je na voljo drugim uporabnikom.
12. člen
Vse izposojeno gradivo mora biti vrnjeno v knjižnico do 5. 6. (za osmošolce) in do 15.6. za ostale člane.
13. člen
Zamudnina in odškodnina za poškodovano ali izgubljeno knjigo se obračunavata po ceniku, ki ga sprejme svet šole.
14. člen
Nerednim uporabnikom se gradivo ne izposoja, dokler ne vrnejo izposojenega in ne plačajo zamudnine.
15. člen
Med počitnicami si ni mogoče izposojati gradiva.

IV. ODNOS DO GRADIVA
16. člen
Za izposojeno gradivo uporabniki odgovarjajo sami.
17. člen
Z gradivom ravna uporabnik skrbno in ga nepoškodovanega vrne v knjižnico.
18. člen
Če uporabnik gradivo izgubi, mora o tem takoj obvestiti knjižničarko in ne sme čakati do konca šolskega leta.
19. člen
Vsako poškodbo, ki jo uporabnik opazi na gradivu, mora takoj pokazati knjižničarki.
20. člen
Izposojenega gradiva uporabnik ne sme posojati naprej.

V. OBNAŠANJE V KNJIŽNICI
21. člen
V ŠK se ne je in ne pije, se ne lovi in skriva, se ne vpije, ne preklinja, se ne pretepa, ne trga in ne uničuje knjig, se ne telefonira, ker s takšnim početjem uporabniki motijo druge uporabnike. V primeru motenja lahko knjižničarka zahteva, da uporabnik zapusti knjižnico.
22. člen
V ŠK se lahko berejo knjige in revije, piše referate, uči, piše domačo nalogo, tiho pogovarja s prijatelji, bogati besedni zaklad, uporablja računalnik, pomaga mlajšim učencem.

VI. UPORABA RAČUNALNIKA
23. člen
Uporabnik lahko z vednostjo knjižničarke uporablja tudi računalnik za:
- iskanje gradiva po katalogu,
- oblikovanje besedil (referati, seminarske),
- iskanje informacij preko interneta,
- reševanje knjižnih ugank in knjižnega kviza,
- tiskanje (dogovorjena količina).
Z računalnikom ima dostop do knjižničnega gradiva ŠK in do baze podatkov knjižnic Slovenije –COBIB.
24. člen
Pri delu z računalnikom uporabnik ne sme:
- vpisovati svojih imen (varstvo osebnih podatkov),
- brskati po straneh dvomljive vsebine,
- uporabljati lastnih CD-jev ,
- igrati igric,
- brisati nameščenih programov,
- nameščati svojih programov,
- uničevati strojne opreme.

VII. URNIK ŠOLSKE KNJIŽNICE
25. člen
ŠK je odprta med šolskim letom po urniku, ki se izoblikuje za vsako šolsko leto posebej.
26. člen
ŠK je odprta vsak dan pred poukom od 7.25 do 8.10 in po pouku od 11.55 do 14.30 .

VII. KONČNA DOLOČILA
27.člen
Ta knjižnični red je sprejel svet šole na svoji redni seji, dne 29. 09. 2009.
28.člen
Cenik:
1. zamudnina za nepravočasno vrnjeno gradivo za vsak dan (nad 14 dni) - 0,10 €
2. drugič izgubljena izkaznica - 0,25 € 
3. izgubljena knjiga – celotna kupnina ali nova knjiga
4. poškodovana knjiga - 1/3 cene knjige
V primeru izgubljene ali poškodovane knjige je potreben pogovor s starši in učencem pred predlogom za plačilo.


V KNJIŽNICI SE IMAMO FINO ČE:

NE JEMO IN PIJEMO NE VPIJEMONE NE TELEFONIRAMO


SE NE PRETEPAMO NE UNIČUJEMO KNJIG

NAJLEŠPE PA JE V KNJIŽNICI TAKRAT, KO:

PREBIRAMO KNJIGE RAZISKUJEMO ZA REFERATE.. BRSKAMO PO RAČUNALNIKU

kred7 POMAGAMO MLAJŠIM , ČARAMO S PRAVLJICAMI, SE UČIMO