Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
O šoli - Katalog inf. javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O ŠOLI
Naziv zavoda:

OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice
Aškerceva 1
SI-3272 Rimske Toplice
Tel: 03 733 82 30
Mobitel: 031 372 444
Fax.: 03 733 82 39
E-pošta: os-rimsketoplice@guest.arnes.si

Odgovorna uradna oseba:
Andrej Podpečan, ravnatelj zavoda
Tel: 03 733 82 32
E-pošta: os-rimsketoplice@guest.arnes.si, ravnatelj@os-rimsketoplice.si

Datum prve objave: 5. 9. 2007
Datum zadnje objave: 5. 2. 2024
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.os-rimsketoplice.si/

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda: osnovnošolsko izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Oš Antona Aškerca Rimske Toplice
Aškerceva 1, 3272 Rimske Toplice

Podružnična šola Jurklošter
Jurklošter 23, 3273 Jurklošter
Vodja podružnice: Nika Kosem
Telefon: 03 7343255
E-pošta: nika.kosem@os-rimsketoplice.si

Podružnična šola Lažiše
Laziše 29
3272 Rimske Toplice

Podružnična šola Sedraž
Sedraž 21, 3270 Laško
Vodja podružnice: Maja Lapornik
Telefon: 03 7343252
E-pošta: maja.lapornik@os-rimsketoplice.si

Podružnična šola Zidani Most
Zidani most 34, 1432 Zidani Most
Vodja podružnice: Jasna Koritnik Bizjak
Telefon: 03 5683615
E-pošta: osaa-zidanimost@guest.arnes.si
              jasna.koritnik@os-rimsketoplice.si

Organigram zavoda: organigram

2.b Kontaktni podatki uradne osebe 
Andrej Podpečan, ravnatelj
Aškerčeva cesta 1
3272 Rimske Toplice
Tel.: 03 733 82 32
E-pošta:  os-rimsketoplice@guest.arnes.siravnatelj@os-rimsketoplice.si

2.c seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa 
Državni predpisi:
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o osnovni šoli
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o splošnem upravnem postopku
Zakon o šolski inšpekciji
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o zavodih
Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij
Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
Pravilnik o financiranju šole v naravi
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovi šoli
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v osnovnem in srednjem izobraževanju v nazive
Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov

Predpisi lokalne skupnosti:
Odlok o ustanovitvi javno vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
Interni akti:
Poslovnik o delu pritožbene komisije
Šolski pravilniki in pravila
Predpisi EU:
Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Zavod ni predlagatelj predpisov.

2.e Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Letni delovni načrt šole 2023/2024
Letno poročilo šole 2023

2.f Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ:
- volitve v svet zavoda
- postopek imenovanja ravnatelja
- postopek za dodelitev sredstev za subvencioniranje šolske prehrane
- postopek za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi
- postopek sprejema otrok v šolo
- postopek sprejema LDN
- postopek potrditve letnega poročila

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ
- Evidenca prispelih in odposlanih dokumentov.
- Šolska dokumentacija v skladu z Zakonom o osnovni šoli in Pravilnikom o dokumentaciji v osnovni šoli.

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
/

2.i Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja
Šolski koledar za šolsko leto 2023/2024
Seznam učbenikov in delovnih zvezkov
Govorilne ure in druge oblike sodelovanja

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Večina informacij je dostopna preko spletne strani: https://www.os-rimsketoplice.si/
Informacije so fizično dostopne na sedežu OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice, Aškerceva 1, 3272 Rimske Toplice, v času uradnih ur od 7.00 do 15.00.
Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen.

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Govorilne ure in druge oblike sodelovanja
- Vozni red šolskih prevozov (avtobus, kombi)
- Jedilnik šole