Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca

O šoli - Subvencije

Subvencije in druga denarna pomoč

Starši lahko uveljavljajo subvencije za šolsko prehrano učencev, za šolo v naravi in druge dejavnosti skladno z Zakonom o osnovni šoli (UL RS, št. 81/06 in 102/07), Zakonom o šolski prehrani ( Ur.l. RS43/2010), skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l.RS št. 62/10 in 40/11), s Pravili šolske prehrane (25.avgust 2012) ter Pravilnikom o subvencioniranju šole v naravi.

Na šoli so imenovane komisije, ki skupaj s svetovalno službo razporejajo denarno pomoč po naslednjih kriterijih: prejemanje denarne socialne pomoči, višina dohodkov na družinskega člana, več otrok v družini, enoroditeljska družina, višina otroških dodatkov, brezposelnost staršev, dolgotrajna bolezen, dolgotrajnejši socialni in drugi problemi v družini. Starši prejmejo na šoli vlogo Komisije za socialno-humanitarna vprašanja oziroma sofinanciranje dejavnosti razširjenega programa.

Višina subvencij za dejavnosti razširjenega programa je odvisna od stanja prejetih vlog in višine sredstev (MIZŠ, občina, šolski sklad), ki so namenjena za subvencioniranje.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) sofinancira izvedbo poletne, Občina Laško pa izvedbo zimske šole v naravi vsem učencem. Del sredstev za subvencije zagotavlja tudi Šolski sklad.

Starši v stiski subvencije na šoli uveljavljate z vlogo komisiji za socialno humanitarna vprašanja. 

VLOGA ZA DODELITEV SUBVENCIJE