Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Starši - Učna pomoč

Učna pomoč in delo z nadarjenimi učenci

Učencem s posebnimi potrebami in nadarjenim učencem nudimo različne oblike dodatnih spodbud in strokovne pomoči oz. prilagoditev pri usvajanju, preverjanju in ocenjevanju znanj. To so: dopolnilni pouk, individualna in skupinska pomoč (ISP) učencem s težavami in nadarjenim učencem, dodatna strokovna pomoč (DSP) ali učna pomoč (UP) učencem s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo Zavoda Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ) o usmeritvi.

V šolskem letu 2021/2022 bomo učencem tedensko nudili 21 ur dopolnilnega in dodatnega pouka, 10,5 ur individualne in skupinske pomoči ter predvidoma 71 ur dodatne strokovne oziroma učne pomoči od tega 18 ur svetovalnih storitev.

Dodatno strokovno pomoč (DSP) in učno pomoč (UP) izvajamo za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, za učence z govorno-jezikovnimi motnjami, za dolgotrajno bolne učence, gibalno ovirane učence, otroke s čustvenovedenjskimi težavami, učenca z izgubo sluha.

Skladno z odločbami o usmeritvi (ZRSŠ) bodo dodatno strokovno pomoč in učno pomoč izvajale poleg učiteljic še specialna pedagoginja, socialna pedagoginja, psihologinja, pedagog, pedagoginja, logopedinja in surdopedagoginja.