Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca

Starši - Učna pomoč

Učna pomoč in delo z nadarjenimi učenci

Učencem s posebnimi potrebami in nadarjenim učencem nudimo različne oblike dodatnih spodbud in strokovne pomoči oz. prilagoditev pri usvajanju, preverjanju in ocenjevanju znanj. To so: dopolnilni pouk, individualna in skupinska pomoč (ISP) učencem s težavami in nadarjenim učencem, dodatna strokovna pomoč (DSP) ali učna pomoč (UP) učencem s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo Zavoda Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ) o usmeritvi.

V šolskem letu 2020/2021 bomo učencem tedensko nudili 20 ur dopolnilnega in dodatnega pouka, 10 ur individualne in skupinske pomoči ter predvidoma 56 ur dodatne strokovne oziroma učne pomoči. 

Dodatno strokovno pomoč (DSP) in učno pomoč (UP) izvajamo za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, za učence z govorno-jezikovnimi motnjami, za dolgotrajno bolne učence, otroci z motnjami avtističnega spektra ter gluhega učenca.

Skladno z odločbami o usmeritvi (ZRSŠ) bodo dodatno strokovno pomoč in učno pomoč izvajale poleg učiteljic še specialna pedagoginja, socialna pedagoginja, psihologinja, pedagoginja, logopedinja in surdopedagog.