24. nov 2017
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
 

Učna pomoč in delo z nadarjenimi učenci


V osnovni šoli se posebna skrb namenja tudi otrokom s posebnimi potrebami. Novi Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1-NPB2) v 2.členu opredeljuje otroke s posebnimi potrebami.
To so: otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.

Omenjenim učencem so nudene različne oblike dodatnih spodbud in strokovne pomoči oz. prilagoditev pri usvajanju, preverjanju in ocenjevanju znanj. To so: dopolnilni pouk, individualna in skupinska pomoč (ISP; pomoč učencem s težavami – PUT, dodatna strokovna pomoč (DSP) ali učna pomoč (UP) učencem s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo ZRSŠ o usmeritvi.

V šolskem letu 2016/2017 bomo učencem tedensko nudili 22 ur dopolnilnega in dodatnega pouka, 11 ur individualne in skupinske pomoči (ISP; pomoč učencem z učnimi težavami - PUT in delo z nadarjenimi učenci - DNU) ter 49 ur DSP in UP.

Skladno z odločbami o usmeritvi (ZRSŠ) bodo DSP in UP v obsegu 49 ur tedensko izvajale poleg učiteljic še specialna pedagoginja, šolska pedagoginja, psihologinja, logopedinja in tiflopedagog.

Dodatno strokovno pomoč (DSP) in učno pomoč (UP) izvajamo za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, za učence z govorno-jezikovnimi motnjami, za dolgotrajno bolne učence ter slepo učenko.


 
OŠ ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE

Aškerčeva 1,
3272 Rimske Toplice
tel: 03 / 733 82 30
fax: 03 / 733 82 39

e-pošta
© 2009 - 2017 OŠAART - Vse pravice pridržane - Zasebnost in piškotki www.markdesign.si
Struktura strani