Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Podružnične šole - Sedraž - Iz šolske kronike

Iz šolske kronike

Letnica 1806 pomeni začetke zasilnega šolstva v Sv. Jedrti.
Za začetek rednega šentjedrtskega pouka štejemo leto 1860.
V letu 1886 se je tedanja enorazrednica razširila v dvorazrednico.
Ker so bile prostorske in druge razmere resnično neprimerne za pouk in ker je število otrok naraščalo, se je 1890. leta zgradilo prvo šolsko poslopje in se slovesno otvorilo 5. oktobra.
Po razpadu Avstro-Ogrske leta 1918 je vodil šolstvo višji šolski svet narodne vlade SHS v Ljubljani, ki je takoj uvedel v šole slovenski jezik.
1929. leta je izšel Zakon o narodnih šolah, ki je predpisoval osemletno šolsko obveznost v štiriletni osnovni šoli in štiriletni višji narodni šoli.
Po odloku ministrstva prosvete z dne 19. 5. 1932 se je tukajšnja šola preoblikovala v nižjo in višjo narodno šolo.
Šolsko leto se je vedno začenjalo 1. septembra in trajalo do Vidovega dne.
V dobi okupacije se je pričel pouk v juniju 1941. leta.
Do leta 1944 so se na naši šoli zvrstile razne učiteljice nemškega rodu.
Ves pouk na tukajšnji šoli je prenehal, ko so partizani 1. maja 1944 zažgali šolo.
Pouk je nato od septembra do decembra 1944. leta potekal v partizanski šoli po različnih hišah, ki so ga zelo ovirale neprestane kontrole nemške vojske.
Po osvoboditvi se je pouk pričel 18. junija in je trajal do 10. julija 1945. leta.
Šolska stavba je bila požgana in ni omogočala bivanja v njej. Pouk je bil v mrzlih in zatohlih prostorih kaplanije in salona pri Stakovnikovih.
Razmere so se znatno izboljšale v šolskem letu 1947/48 s preselitvijo v dve obnovljeni šolski učilnici.
Za obdobje po osvoboditvi je tudi za Sedraž značilno hitro menjavanje učnih načrtov, šolskih upraviteljev in učiteljev, ki so resnično živeli v nemogočih razmerah.
Leto 1957 je začetek prvega in drugega reformnega obdobja.
Gospod Stane Ropret je poleg Josipa Šelige (38 let) učitelj z najdaljšim službenim stažem na sedraški šoli. Kot 30-letni tukajšnji učitelj in upravitelj je vsekakor tudi on zaslužen za obstoj in razvoj šole in kraja.
Leta 1959/60 je OŠ Sedraž postala PŠ OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice.
V šolskem letu 1983/84 teče v slovenskem šolstvu 3. povojno reformno obdobje.
Načela in usmeritve "Programa življenja in dela OŠ" so se do 1989 leta uvajala postopno in se dopolnjevala.
Od šolskega leta 1990/91 je šola vključena v projekte Zavoda republike Slovenije za šolstvo in šport (INTEGRIRANI POUK, OPISNO OCENJEVANJE, DIDAKTIČNA PRENOVA 4. razreda, ZGODNJE UČENJE ANGLEŠKEGA JEZIKA).
Na stari šolski zgradbi so se začele širile razpoke, klet in pritličje je uničevala vlaga, zato je bila nujno potrebna obnova šole.
V šolskem letu 1992/93 so se za hitro razrešitev problema sedraške šole izrekli delegati na septembrskem zasedanju skupščine in se odločili za NOVOGRADNJO.
18. julija 1994 je izvajalec del VIKIGRAD d. o. o. začel z gradnjo nove šolske stavbe.
4. 12. 1994 so se krajani Sedraža na referendumu odločili za samoprispevek.
V šolskem letu 1995/96 smo pričeli pouk v lepi, NOVI šoli.
4. septembra 1995 je bil prvi šolski dan sedražkega vrtca in prvih prvošolcev v novi šoli.
27. 10. 1995 je bila otvoritev nove šole.
22. 5. 1997 je bila otvoritev nove telovadnice.
V šolskem letu 2000/2001 dobi šola priznanje za najbolj urejeno šolo v občini Laško.
V novo šolsko leto 2003/2004 vstopita generaciji prvošolcev osemletke in prvošoolcev devetletke.
10. 6. 2005 je na naši šoli zaključek projekta GOVCE - nekoč, danes, jutri.