24. sep 2017
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
 

O šoli


USTANOVITELJ

Občina Laško, Mestna ulica 2 LAŠKO

ŠOLSKI OKOLIŠ

Matična šola je Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice, ki opravlja osnovnošolsko izobraževanje za šolski okoliš, ki obsega naselja: Brstovnica, Brodnice, del Dol pri Laškem prostorski okoliš 0143, Globoko, Gračnica, del Lipni Dol prostorski okoliš 0144, Lokavec, del Lože prostorski okoliš 0140, Rimske Toplice, del Paneče prostorski okoliš 0145, Povčeno, Senožete, Sevce, Strensko, del Veliko Širje prostorski okoliš 0083, del Vodiško prostorski okoliš 0141, Zabrež, del Klenovo prostorski okoliš 0139, del Škofce prostorski okoliš 0142, ter naselja z območja podružničnih šol za otroke od 6. do 9. razreda.

Podružnična šola Jurklošter opravlja osnovnošolsko izobraževanje za območja naselij Blatni Vrh, Jurklošter, Lahov Graben, del Lipni Dol prostorski okoliš 0094, Marijina vas, Mrzlo Polje, del Paneče prostorski okoliš 0093, del Polana prostorski okoliš 0106 in 0107 za otroke od 1. do 5. razreda .

Podružnična šola Laziše opravlja osnovnošolsko izobraževanje za območje naselij del Dol pri Laškem prostorski okoliš 0077, Laziše, del Lože prostorski okoliš 0080, Konc, del Škofce prostorski okoliš 0078 in del Vodiško prostorski okoliš 0079 za otroke od 1. do 3. razreda.

Podružnična šola Sedraž opravlja osnovnošolsko izobraževanje za območje naselij Belovo, Brezno, Govce, del Klenovo prostorski okoliš 0055, Sedraž, Trnov Hrib in Trnovo za otroke  od 1. do 5. razreda .

Podružnična šola Zidani Most opravlja osnovnošolsko izobraževanje za območje naselij Obrežje pri Zidanem Mostu, Suhadol, Širje, del Veliko Širje prostorski okoliš 0084 in Zidani Most za otroke od 1. do 5. razreda.

V matični šoli se vpisuje otroke v osnovno šolo za matično šolo in posamezne podružnične šole.

Šolski okoliš in območja podružničnih šol so zarisana v kartografskem prikazu registra prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.

Zemljevid šolskega okoliša je obešen na vidnem mestu v prostorih matične  in posamezne podružnične šole.

 

ŠOLSKI PROSTOR

V območje šolskega prostora sodijo objekti in pripadajoča funkcionalna zemljišča matične šole v Rimskih Toplicah in podružničnih šol v Jurkloštru, Lazišah, Sedražu in Zidanem Mostu.

V šolski prostor sodijo prostori in šolske površine, kjer poteka pouk in druge dejavnosti šole, ki so določene z letnim delovnim načrtom šole.

V času vzgojno - izobraževalne dejavnosti šola prevzema odgovornost za učence v šolskih prostorih in pripadajočih površinah s pogojem, da le-ti ravnajo v skladu s Pravili šolskega reda in Hišnim redom OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice.ŠTEVILO UČENCEV IN DELAVCEV ŠOLE

V tem šolskem letu je na centralni in podružničnih šolah skupaj 312 učencev, ki imajo organiziran pouk v 22 oddelkih.
Na šoli je zaposlenih 57 delavcev (vodstveni, pedagoški, svetovalni, administrativno-tehnični).

 

VIZIJA - PREDNOSTNE NALOGE

»KAKOVOSTNO ZNANJE IN ŽIVLJENJE«

Obogatili bomo paleto projektov in zastav, EKO, ZDRAVA, KULTURNA ŠOLA, ki označujejo naše prednostne usmeritve za kakovostno znanje in življenje ter trajnostni razvoj. Vključili se bomo v mrežo UNESCO šol in se skladno z našimi načeli in načeli UNESCA tudi v bodoče prizadevali živeti v duhu kulture miru, sodelovanja, medgeneracijskega povezovanja, nenasilja, strpnosti in sprejemanja drugačnosti v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika ter za razvoj naravne in kulturne dediščine domačega in širšega okolja.

Obeležili bomo Leto invalidov in 150 let šolstva v Sedražu.

Skladno s spremembami in dopolnitvami šolske zakonodaje v tem šolskem letu uvajamo oziroma izvajamo prvi tuji jezik angleščino kot obvezni predmet v 2.razredu in skladno z izbiro učencev neobvezne izbirne predmete v 2. in 3.triletju.

Kot spremembo na matični šoli v uvodnem delu LDN izpostavljam zamik začetka pouka ( v oddelkih od 1. do 5.razreda na 8.30 in od 6. do 9.razreda na 7.45) ter opozarjam na nevarnosti in nastajajoči prometni red zaradi novega krožišča pred šolo.

V tem šolskem letu smo na matično šolo z veliko mero razumevanja in odgovornosti sprejeli slepo učenko in oddelek Vrtca (24 petletnikov). Za uspešno delo, varno sobivanje in dobro počutje otrok in odraslih smo pripravili številne prostorske, kadrovske in organizacijske prilagoditve.

Verjamem, da bomo s pozitivno naravnanostjo, odgovornim delom in strpnim sodelovanjem tudi v tem šolskem letu uspešno uresničili v letnem delovnem načrtu zastavljene cilje ter naloge in se spopadli z novimi izzivi.

 

Ravnateljica: Manica Skok


 
OŠ ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE

Aškerčeva 1,
3272 Rimske Toplice
tel: 03 / 733 82 30
fax: 03 / 733 82 39

e-pošta
© 2009 - 2017 OŠAART - Vse pravice pridržane - Zasebnost in piškotki www.markdesign.si
Struktura strani