20. avg 2018
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
 

O šoli


USTANOVITELJ

Občina Laško, Mestna ulica 2 LAŠKO

ŠOLSKI OKOLIŠ

Matična šola je Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice, ki opravlja osnovnošolsko izobraževanje za šolski okoliš, ki obsega naselja: Brstovnica, Brodnice, del Dol pri Laškem prostorski okoliš 0143, Globoko, Gračnica, del Lipni Dol prostorski okoliš 0144, Lokavec, del Lože prostorski okoliš 0140, Rimske Toplice, del Paneče prostorski okoliš 0145, Povčeno, Senožete, Sevce, Strensko, del Veliko Širje prostorski okoliš 0083, del Vodiško prostorski okoliš 0141, Zabrež, del Klenovo prostorski okoliš 0139, del Škofce prostorski okoliš 0142, ter naselja z območja podružničnih šol za otroke od 6. do 9. razreda.

Podružnična šola Jurklošter opravlja osnovnošolsko izobraževanje za območja naselij Blatni Vrh, Jurklošter, Lahov Graben, del Lipni Dol prostorski okoliš 0094, Marijina vas, Mrzlo Polje, del Paneče prostorski okoliš 0093, del Polana prostorski okoliš 0106 in 0107 za otroke od 1. do 5. razreda .

Podružnična šola Lažiše opravlja osnovnošolsko izobraževanje za območje naselij del Dol pri Laškem prostorski okoliš 0077, Lažiše, del Lože prostorski okoliš 0080, Konc, del Škofce prostorski okoliš 0078 in del Vodiško prostorski okoliš 0079 za otroke od 1. do 3. razreda.

Podružnična šola Sedraž opravlja osnovnošolsko izobraževanje za območje naselij Belovo, Brezno, Govce, del Klenovo prostorski okoliš 0055, Sedraž, Trnov Hrib in Trnovo za otroke od 1. do 5. razreda .

Podružnična šola Zidani Most opravlja osnovnošolsko izobraževanje za območje naselij Obrežje pri Zidanem Mostu, Suhadol, Širje, del Veliko Širje prostorski okoliš 0084 in Zidani Most za otroke od 1. do 5. razreda.

V matični šoli se vpisuje otroke v osnovno šolo za matično šolo in posamezne podružnične šole.

Šolski okoliš in območja podružničnih šol so zarisana v kartografskem prikazu registra prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.

Zemljevid šolskega okoliša je obešen na vidnem mestu v prostorih matične in posamezne podružnične šole.

ŠOLSKI PROSTOR

V območje šolskega prostora sodijo objekti in pripadajoča funkcionalna zemljišča matične šole v Rimskih Toplicah in podružničnih šol v Jurkloštru, Lazišah, Sedražu in Zidanem Mostu.

V šolski prostor sodijo prostori in šolske površine, kjer poteka pouk in druge dejavnosti šole, ki so določene z letnim delovnim načrtom šole.

Šola prevzema odgovornost za učence v času poteka vzgojno-izobraževalne dejavnosti v šolskih prostorih in pripadajočih zunanjih površinah s pogojem, da le-ti ravnajo v skladu s Hišnim redom, Pravili šolskega reda, Pravili varstva vozačev…


ŠTEVILO UČENCEV IN DELAVCEV ŠOLE

V tem šolskem letu je na centralni in podružničnih šolah skupaj 330 učencev, ki imajo organiziran pouk v 22 oddelkih.
Na šoli je zaposlenih 61 delavcev (vodstveni, pedagoški, svetovalni, administrativno-tehnični).

 

VIZIJA - PREDNOSTNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

»KAKOVOSTNO ZNANJE IN ŽIVLJENJE«

- Razvijamo in živimo VREDNOTE znanja, spoštovanja, odgovornosti do sebe, drugih in okolja, humanosti, strpnosti in sožitja z drugimi in drugačnimi ...

- Spodbujamo in nadgrajujemo jezikovno, bralno, matematično, informacijsko, naravoslovno/raziskovalno, kulturno pismenost.

- Ustvarjamo UČNO OKOLJE in pogoje za kakovostno delo (znanje), bivanje in sobivanje z drugimi ter okoljem in spodbujamo učence k zavedanju, da se UČIMO:

da bi VEDELI in

ZNALI DELATI, BITI, ŽIVETI SKUPAJ,

zato raziskujemo, beremo, doživljamo z vsemi čuti, delamo, ustvarjamo, se učimo,

živimo kulturno, eko, zdravo, z naravo …

 

Ravnatelj: Andrej Podpečan


 
OŠ ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE

Aškerčeva 1,
3272 Rimske Toplice
tel: 03 / 733 82 30
fax: 03 / 733 82 39

e-pošta
© 2009 - 2018 OŠAART - Vse pravice pridržane - Zasebnost in piškotki www.markdesign.si
Struktura strani