24. nov 2017
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
 

Šolska prehrana


Šola ima pomembno vlogo pri vzgoji in izobraževanju s področja zdrave prehrane, pri razvijanju zavesti o zdravi prehrani, zdravih prehranjevalnih navadah, kulturi prehranjevanja ter odgovornega odnosa do sebe in svojega zdravja.

Vodja šolske prehrane  je Jožita Oblak.

Za učence na centralni in podružničnih šolah pripravljamo zajtrk, malico (dopoldansko in popoldansko) ter kosilo.

Organizacija prehranjevanja učencev je podrobneje opredeljena v Hišnem redu, Pravilih šolskega reda matične in podružničnih šol in Pravilih šolske prehrane in Pravilih lepega obnašanja v jedilnici.

Starši na obrazcu prijavijo učenca na šolsko prehrano za naslednje šolsko leto praviloma v juniju/juliju. Učenec odda prijavo razredniku. Osnova za dodelitev subvencije za šolsko prehrano je veljavna odločba o otroškem dodatku. Vpogled ima šola preko aplikacije centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja. 

Starši v začetku septembra potrdijo naročilo šolske prehrane s Pogodbo o šolski prehrani, s katero se tudi zavežejo k plačilu prehrane.

 Skladno z Zakonom o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-D, Uradni list RS št. 57/2015) se je s 1.1.2016 spremenil kriterij za subvencijo kosila:
*nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v RS – subvencija pripada v višini 70 % cene kosila,
*nad 30 % do 36 % neto povprečne plače v RS – subvencija pripada v višini 40 % cene kosila.

Odjava obrokov šolske prehrane

Skladno z Zakonom o šolski prehrani ter 13. do 15. točke Pravil šolske prehrane so starši kot uporabniki dolžni pravočasno odjaviti posamezne obroke šolske prehrane. Posamezen obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi v tajništvu šole vsaj en delovni dan prej do 15. ure. Če otrok zboli, se hrana odjavi prvi dan bolezni otroka do 8.30 v tajništvu šole. Isto jutro, ko se otrok vrne v šolo, starši prehrano znova prijavijo v tajništvu. V kolikor starši posameznega obroka ne odjavijo pravočasno, plačajo polno ceno obroka, vključno s subvencijo.

Prehrano je možno odjaviti  osebno v tajništvu med 7.10 do 8.30  na tel.št. 733 82 30 – tajništvo, na elektronski naslov:
os-rimsketoplice@guest.arnes.si.

Odjavo je možno denarno upoštevati  (zaradi naročila pri dobaviteljih) po enem dnevu.

 

Plačevanje šolske prehrane

Plačilo šolske prehrane poteka  s položnicami. Stroške šolske prehrane je potrebno poravnati do roka na položnici. V primeru odstopanja od  roka plačila, označenega na položnici, je šola dolžna ukrepati, in sicer: po dvakratnem  opominjanju (pisnem in telefonskem) in sodelovanju svetovalne službe ukiniti šolsko prehrano učencu oziroma  sodno izterjati dolg  skladno z zakonodajo.

Skladno s Smernicami za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih in Pravili šolske prehrane šola izvaja:

1. vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s prehrano:

*v okviru pouka  na razredni stopnji in podaljšanega bivanja,

* pouka gospodinjstva v 5. in 6. razredu, izbirnih predmetih Sodobna priprava hrane in Načini prehranjevanja,

* pri projektnem delu, ..

2. dejavnosti, s katerimi šola spodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja:

* na razrednih urah: razgovori o pomenu uživanja živil iz vseh skupin prehranske piramide, o pomenu vključevanja zajtrka v prehrano za dobro počutje in uspešnost pri pouku v dopoldanskem času (škrobna živila, ki dajejo energijo), razdelitev celodnevnega obroka na 4-5 obrokov hrane dnevno, o dnevnem jedilniku – zakaj je potrebno, da pojemo različne pripravljene jedi, razgovori o tedenskem jedilniku in pomenu posameznih jedi (energetski vnos, zdravje), ozaveščanje pomena v lokalnem okolju pridelane hrane za ohranjanje zdravja,..

*dvig ravni kulture prehranjevanja: pred obrokom hrane si umijemo roke, (navodilo za pravilno umivanje rok ob umivalniku), pri kosilu sedemo k pogrnjeni mizi, upoštevamo pravila lepega vedenja (bonton), ne govorimo s polnimi usti, jemo počasi in hrano dobro prežvečimo, ne motimo soseda pri mizi, pospravimo za seboj in posodo vrnemo v kuhinjo.

K dvigu ravni kulture prehranjevanja prispevajo poleg organizatorja šolske prehrane vsi učitelji in osebje v kuhinji.


 
OŠ ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE

Aškerčeva 1,
3272 Rimske Toplice
tel: 03 / 733 82 30
fax: 03 / 733 82 39

e-pošta
© 2009 - 2017 OŠAART - Vse pravice pridržane - Zasebnost in piškotki www.markdesign.si
Struktura strani