Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
AKTUALNO


Spoštovani učenci, učenke in starši!

Šolsko leto 2020/21 je pred vrati. Strokovne službe so pripravile modele in navodila za izvajanje pouka v tem šolskem letu. Glede na epidemiološko sliko v državi in šoli se bo pouk izvajal po enem od šestih modelov. Po zadnjih informacijah s strani MIZŠ bomo 1. septembra pričeli z modelom B.

Veljavnost modela B-OŠ

Odločitev za aktiviranje podmodela za zaprtje posameznih oddelkov šole sprejme ravnatelj šole na predlog epidemiološke službe Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Odločitev ravnatelj še isti dan sporoči Sektorju za osnovno šolo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.


Slika 6: Modeli in podmodeli osnovnošolskega izobraževanja
 

Velja, ko se vsi učenci izobražujejo v šoli oziroma vzgojno-izobraževalnem zavodu. Pri tem veljajo omejitve, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov. Omejitve so takšne narave, da je zaradi prostorskih in kadrovskih pogojev možno izvajati vzgojno-izobraževalni proces v šoli. Vezane so na izvajanje kabinetnega pouka, izvajanje obveznega in razširjenega programa zunaj šolskih prostorov, natančno evidentiranje učencev pri izvajanju neobveznih in obveznih izbirnih predmetov, izvajanje interesnih dejavnosti, varstva vozačev, odmorov, prehrane, prevozov in drugih dejavnosti. Šole poleg klasične organizacije dela, ki jo določata urnik in letni delovni načrt, izdelajo protokole za izvajanje obveznega in razširjenega programa, ki vključujejo posebnosti zaradi zdravstvenih ukrepov. Protokoli zajemajo organizacijo dela ter ravnanje in zadolžitve posameznikov. Model predvideva normativno število učencev v razredu in tudi možnost združevanja učencev različnih oddelkov v skupine (npr. pri izvajanju neobveznih in obveznih izbirnih predmetov ipd.) ob izvajanju higienskih ukrepov. Zagotavljanje fizične distance je priporočeno med učenci različnih oddelkov.

Pri tem vas obveščam, da se držite naslednjih obvestil Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja:

V šolo naj prihajajo samo zdravi otroci.

Vstop v šolo je dovoljen samo učencem in zaposlenim. Ostali gostje pa po predhodni najavi pri delavcih zavoda in v skladu s priporočili NIJZ.

V učilnici, kjer so navzoči le učenci enega razreda, za učence ni potrebna uporaba mask.

Učitelji in drugi strokovni delavci v učilnici uporabljajo maske v primeru, ko ni zagotovljena ustrezna razdalja (min. 1,5 metra), z izjemo učiteljev prvega VIO oziroma po presoji pooblaščenega specialista medicine dela. V skupnih prostorih uporabljajo maske učitelji in preostale odrasle osebe ter učenci skladno s priporočili glede uporabe mask na spletni strani NIJZ.

Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo praviloma na daljavo oziroma po telefonu ali prek računalniške oziroma prek videopovezav. Le izjemoma lahko govorilne ure potekajo v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov.

1. septembra ob 13.00 bomo imeli prvi šolski dan za prvošolce, kjer bodo prisotni tudi starši. Prosim vas, da sta prisotna le starša prvošolcev. Zagotovili bomo varnostno razdaljo. Starši morajo uporabljati masko. Starši in prvošolci prihajajo v šolo skozi vhod prve triade (nasproti vrtca).

Učenci od 2. do 9. razreda pridejo v šolo kot običajno. S seboj imajo torbo, peresnico, mapo, copate…  Ob prihodu sledijo navodilom dežurnega učitelja.

V primeru lepega vremena se učenci od 6. do 9. razreda zberejo na igrišču šole.

Prevozi v šolo bodo po ustaljenem urniku, ki bo objavljen na spletni strani šole. Vsi učenci na šolskih prevozih morajo uporabljati masko. Še vedno vas prosimo, v kolikor je mogoče, da učence pripeljete starši, v lepem vremenu pa tisti, ki so bližje šole, pridejo peš.

Učenci bodo imeli pouk večinoma v eni učilnici, razen v primeru specializiranih učilnic. Pouk športa bomo v maksimalni možni meri izvajali izven šole.

Dneve dejavnosti bomo izvajali prilagojeno epidemiološki sliki v Sloveniji z upoštevanjem priporočil NIJZ.

Ker lani nismo mogli izvesti šole v naravi s tečajem plavanja za 5. razrede (za letošnje 6. razrede), jo bomo izvedli ob koncu šolskega leta, vendar le  v primeru, če bo varnostna situacija v državi to omogočala.

S spoštovanjem,
ravnatelj: Andrej Podpečan

DEŽELAK Karmen
27. avgust 2020


<< Preglej vse novice