Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
AKTUALNO


OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

Dragi učenci, spoštovani starši!

ZAKAJ obvezni izbirni predmeti?
Učenec se lažje in bolj uspešno uveljavlja na področju, ki ga je izbral na osnovi lastnega interesa, s tem krepi svoja močna področja, kar ugodno vpliva na njegovo samopodobo.
CILJI obveznih izbirnih predmetov:
Nadgradnja znanja, poglabljanje, uporabno znanje, pridobivanje izkušenj, povezovanje teorije in prakse, odkrivanje in razvijanje interesov za poklic.
IZBIRA
Učenec izbere 2 uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo starši. Vsi predmeti se izvajajo po 1 uro, samo drugi tuj jezik nemščina 2 uri.
Samo pri tujem jeziku je obiskovanje prvega letnika pogoj za naslednje letnike.
Če učenec obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri vseh izbirnih predmetih ali le pri eni uri.

Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Ravnatelj v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta 2020.

OCENJEVANJE obveznih izbirnih predmetov je številčno, od 1 do 5.

Prijava obveznih izbirnih predmetov bo potekala preko eAsistenta za starše (brezplačen ali plačljiv) Prijavo lahko oddate preko spleta od 27. 5. 2020 do 2. 6. 2020. 

Navodila za delo v eAsistentu
Najprej se prijavite v eAsistent za starše, kjer je pripravljeno orodje za izbor obveznih izbirnih predmetov.
Ker je od števila prijav odvisno, kateri predmet se bo izvajal in kateri ne, je potrebno razvrstiti predmete iz spodnjega seznama po prednostni lestvici. Prosimo vas, da v spodnjem seznamu razvrstite izbirne predmete po vrstnem redu. Na vrhu seznama naj bodo predmeti, ki bi jih vaš otrok najraje obiskoval.
Če se kateri predmet ne bo izvajal v naslednjem šolskem letu, bo otroku dodeljen naslednji zaporedni predmet iz seznama, ki se bo izvajal.
Priporočamo, da razvrstite vse predmete na seznamu.
V primeru, da bi vaš otrok obiskoval še 3. uro izbirnih predmetov in se s tem strinjate, ali če bo vaš otrok oproščen obiskovanja (delno ali v celoti), označite ustrezno.
Utemeljitev za manjše število ur obiskovanja izbirnih predmetov posredujte na šolo.
Hvala za sodelovanje!

Andrej Podpečan, ravnatelj


Za lažjo izbiro smo na spodnjih povezavah za vas pripravili predstavitve obveznih izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto:

Ponudba izbirnih predmetov za učence 7. razreda 
ASTRONOMIJA
FILMSKA VZGOJA
GLEDALIŠKI KLUB
GLASBA - ANSAMBELSKA IGRA
LIKOVNO SNOVANJE
NEMŠČINA
OBDELAVA GRADIV - LES
ODKRIVAJMO PRETEKLOST MOJEGA KRAJA
OKOLJSKA VZGOJA
RAČUNALNIŠKO UREJANJE BESEDIL
RASTLINE IN ČLOVEK
SODOBNA PRIPRAVA HRANE
ŠPORT ZA SPROSTITEV
TURISTIČNA VZGOJA
VARSTVO PRED NARAVNIMI NESREČAMI
VERSTVA IN ETIKA
VZGOJA ZA MEDIJE - TISK

Ponudba izbirnih predmetov za učence 8. razreda 
ASTRONOMIJA
FILMSKA VZGOJA
GLASBENI PROJEKT
IZBRANI ŠPORT
KULTURNA DEDIŠČINA
LIKOVNO SNOVANJE
LITERARNI KLUB
MULTIMEDIJA S SLIKO
NEMŠČINA
OKOLJSKA VZGOJA
ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU
ROBOTIKA V TEHNIKI
SODOBNA PRIPRAVA HRANE
VARSTVO PRED NARAVNIMI NESREČAMI
VERSTVA IN ETIKA
VZGOJA ZA MEDIJE - RADIO
ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI

Ponudba izbirnih predmetov za učence 9. razreda 
DRŽAVLJANSKA KULTURA
ELEKTRONIKA Z ROBOTIKO
FILMSKA VZGOJA
INFORMACIJSKO OPISMENJEVANJE
GLASBENA DELA
LIKOVNO SNOVANJE
NAČINI PREHRANJEVANJA
NEMŠČINA
OKOLJSKA VZGOJA
ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU
RETORIKA
ŠPORT ZA ZDRAVJE
VERSTVA IN ETIKA
VZGOJA ZA MEDIJE - TELEVIZIJA

DEŽELAK Karmen
27. maj 2020


<< Preglej vse novice