Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
AKTUALNO


Obvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2022/2023

Dragi učenci, spoštovani starši!

ZAKAJ obvezni izbirni predmeti?
Učenec se lažje in bolj uspešno uveljavlja na področju, ki ga je izbral na osnovi lastnega interesa, s tem krepi svoja močna področja, kar ugodno vpliva na njegovo samopodobo.

CILJI obveznih izbirnih predmetov:
Nadgradnja znanja, poglabljanje, uporabno znanje, pridobivanje izkušenj, povezovanje teorije in prakse, odkrivanje in razvijanje interesov za poklic.

IZBIRA
Učenec izbere 2 uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo starši. Vsi predmeti se izvajajo po 1 uro, samo druga tuja jezika nemščina in španščina 2 uri.
Samo pri tujem jeziku je obiskovanje prejšnjega letnika pogoj za naslednje letnike.
Če učenec obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri vseh izbirnih predmetih ali le pri eni uri.
Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Ravnatelj v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta 2022.
OCENJEVANJE obveznih izbirnih predmetov je številčno.

Prijava obveznih izbirnih predmetov bo potekala preko eAsistenta za starše (brezplačen ali plačljiv) Prijavo lahko oddate preko spleta od 14. 5. 2022 do 19. 5. 2022.

Navodila za delo v eAsistentu
Najprej se prijavite v eAsistent za starše, kjer je pripravljeno orodje za izbor obveznih izbirnih predmetov.
Ker je od števila prijav odvisno, kateri predmet se bo izvajal in kateri ne, je potrebno razvrstiti predmete iz spodnjega seznama po prednostni lestvici. Prosimo vas, da v spodnjem seznamu razvrstite izbirne predmete po vrstnem redu. Na vrhu seznama naj bodo predmeti, ki bi jih vaš otrok najraje obiskoval.
Če se kateri predmet ne bo izvajal v naslednjem šolskem letu, bo otroku dodeljen naslednji zaporedni predmet iz seznama, ki se bo izvajal.
Priporočamo, da razvrstite vse predmete na seznamu.
V primeru, da bi vaš otrok obiskoval še 3. uro izbirnih predmetov in se s tem strinjate, ali če bo vaš otrok oproščen obiskovanja (delno ali v celoti), označite ustrezno.
Utemeljitev za manjše število ur obiskovanja izbirnih predmetov posredujte na šolo.

Hvala za sodelovanje!

Andrej Podpečan, ravnatelj

Spoštovani starši, učenke in učenci!

Za lažjo izbiro smo na spodnjih povezavah za vas pripravili predstavitve obveznih izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto:

IZBIRNI PREDMETI 7. R
FILMSKA VZGOJA
GLASBENA DELA
LIKOVNO SNOVANJE 1
NEMŠČINA 1
OBDELAVA GRADIV – LES
RAČUNALNIŠTVO – UREJANJE BESEDIL
SODOBNA PRIPRAVA HRANE
ŠPANŠČINA 1
ŠPORT ZA SPROSTITEV
VERSTVA IN ETIKA  1
VZGOJA ZA MEDIJE: TISK

IZBIRNI PREDMETI 8. R
ANSAMBELSKA IGRA
FILMSKA VZGOJA
GLEDALIŠKI KLUB
IZBRANI ŠPORT
LIKOVNO SNOVANJE 2
LITERARNI KLUB
NAČINI PREHRANJEVANJA
RAČUNALNIŠTVO - MULTIMEDIJA
ROBOTIKA V TEHNIKI
ŠOLSKO NOVINARSTVO
ŠPANŠČINA 2
VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
VERSTVA IN ETIKA 2
VZGOJA ZA MEDIJE: RADIO
ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI

IZBIRNI PREDMETI 9. R
ČEBELARSSTVO
DRŽAVLJANSKA KULTURA
ELEKTRONIKA Z ROBOTIKO
FILMSKA VZGOJA
GLASBENI PROJEKT
GLEDALIŠKI KLUB
INFORMACIJSKO OPISMENJEVANJE
LIKOVNO SNOVANJE 3
LITERARNI KLUB
NEMŠČINA 3
RETORIKA
ŠOLSKO NOVINARSTVO
ŠPORT ZA ZDRAVJE
VERSTVA IN ETIKA 3
VZGOJA ZA MEDIJE: TELEVIZIJA
ZVEZDE IN VESOLJE

DEŽELAK Karmen
13. maj 2022


<< Nazaj    Preglej vse aktualne novice