Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca

Starši - Vpis v srednje šole

Vpis v srednje šole

Devetošolci, to je povezava do preglednice objav učnih mest za srednješolce; objavljata Trgovinska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije.
Na informativnem dnevu vam bodo na srednji šoli podali informacije, kdo potrebuje urediti učno mesto ter kako se to uredi ali preko srednje šole ali samostojno.
PREGLEDNICA OBJAV UČNIH MEST ZA SREDNJEŠOLCE

Akcijo poklicne orientacije in  vpisa v srednje šole na šoli vodi (skladno z rokovnikom)  psihologinja Veronika Kovačič.

Rokovnik MIZŠ nas vodi na  poti do vpisa v srednjo šolo:
september - december: roditeljski sestanek s starši, individualni razgovori učencev s svetovalno delavko, spletno raziskovanje programov, dnevi odprtih vrat srednjih šol
oktober: izpolnjevanje elektronskih anket o izbiri poklica, mnenje zdravnika o primernosti programov glede na zdravstveno stanje posameznika
januar: poklicni nasvet – skupni pogovor staršev, učenca, šolskih svetovalnih delavcev
februar: izide Razpis za vpis v srednje šole, informativni dan srednjih šol, učenci se prijavijo za program Gimnazija /Športna/
marec: učenci se prijavijo v izbrani program s Prijavo za vpis v srednjo šolo, po potrebi z zahtevanim zdravniškim potrdilom, učenci se udeležijo preizkusov nadarjenosti in spretnosti
april: možnost prenosa prijav do srede aprila
maj: znani so programi, ki omejijo vpis v srednjo šolo
junij:  prinašanje dokumentov na srednjo šolo ter vpis;

Če je omejitev vpisa:
- 1. krog izbirnega postopka zapolni 90% razpisanih mest programa;
- 2. krog izbirnega postopka: če učenec ni sprejet po prvem krogu, prejme obrazec s programi z omejitvijo in prostimi mesti in zapiše sebi zanimive programe; obrazec odda srednji šoli in v približno dveh dneh izve, ali je sprejet; in se vpiše;
- V primeru, da učenec ni sprejet po 2. krogu izbirnega postopka, izve, kateri programi imajo še prosta mesta. V začetku julija je dokončno jasno, v kateri srednji šoli posamezni učenec nadaljuje šolanje.

S šolskim letom 2019/20 velja, da morajo učenci z odločbo o usmeritvi doseči 90% točk omejitve vpisa, da so sprejeti v program z omejitvijo.

V primeru omejitve vpisa, se upoštevajo zaključne ocene obveznih predmetov  7.,  8. in 9. razreda; maksimalno število točk iz ocen je 175.  Kadar se pojavi več učencev z enakim seštevkom ocen, se upošteva tudi dosežek na nacionalem preverjanju znanja.

Za  pot do štipendije  je pomembno  vedeti:

Novi Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1, Ur. l. RS, št. št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C in 8/16) določa:
- državne štipendije, vezane na mesečne dohodke na družinskega člana (starši oddajo vlogo  centru za socialno delo na predpisanem obrazcu ali na http://www.mddsz.gov.si) za vse dijake (od 1. 1. 2014)
- Zoisove štipendije
poziv kandidatom za oddajo vlog je praviloma objavljen meseca junija v sredstvih javnega obveščanja in na http://www.sklad-kadri.si/

Pogoji za pridobitev:
- povprečna ocena obveznih predmetov najmanj 4.7 v 9. razredu OŠ 
in
- izjemen dosežek (najvišja mesta iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih; prejeta zlata in srebrna priznanja iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih, udeležba in najvišja mesta na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti ali umetnosti, umetniško delo ali drugo delo, ki je dobilo vsaj dve pozitivni kritiki, objavljeni v različnih tiskanih medijih, dostopnih na območju Slovenije, oziroma je sodelovalo na mednarodni raziskavi ali festivalu ; priznanja za najboljše raziskovalne naloge); uveljavlja se dosežek, ki ni starejši od 2 let.
- Kadrovske štipendije razpisujejo različna podjetja, najdete jih na http://www.sklad-kadri.si/  in tudi  http://www.rra-celje.si.
Štipendije UNITUR
Štipendije UNIOR
- štipendije za deficitarne poklice; predvidena objava junija