Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca

Starši - Svet staršev

Svet staršev

NAGOVOR PREDSEDNIKA SVETA STARŠEV

Dopis ge. Brigite Hrovatič 4. 6. 2020
Zapisnik sveta staršev  4. 6. 2020

Zapisnik sveta staršev 20. 2. 2020

Odgovor na vprašanja sveta staršev 20. 2. 2020

Odgovori na pobude sveta staršev 26. 9. 2019
Zapisnik sveta staršev 26. 9. 2019

Svet Staršev je posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora. Vsak oddelek ima enega predstavnika v centralnem svetu staršev, ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu.
Predstavnik sveta staršev: Florjan Klopčič
Namestnica: Manca Šeško
Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev iz vsakega oddelka.

Pristojnosti: Svet staršev predlaga oziroma daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih, daje mnenje o letnem delovnem načrtu, poročilih o vzgojno-izobraževalni problematiki in rezultatih, obravnava pobude in predloge staršev, voli predstavnike v svet zavoda, imenuje člane (predstavnike staršev) za pritožbeno komisijo, imenuje člane (predstavnike staršev) za šolski sklad in upravni odbor šolskega sklada, obravnava predloge Pravil šolskega sklada (Pravila ŠS sprejme upravni odbor ŠS).

Člani sveta staršev
Predstavniki sveta staršev

MATIČNA ŠOLA
1. razred: Brigita Klepej Hrovatič
2. razred: Martina Krűcken
3. razred: Sandra Pavlin
4. razred: Karmen Penko
5.a razred: Boštjan Cigelnjak
6.a razred: Nataša Veršec Ljubej
6.b razred: Klemen Pozaršek
7.a razred: Renata Kopina Medjić
7.b razred: Florjan Klopčič
8.a razred: Anica Sladič
8.b razred: Izidor Derganc
9.a razred: Tatjana Tržan
9.b razred: Damjana Ključevšek

PŠ Sedraž
1. in 2. razred: Lana Debelak
3. razred: Nataša Padežnik
4. in 5. razred: Martina Dornik Snoj

PŠ Zidani Most
1. razred: Natalija Potočnik
2. in 3. razred: Manca Šeško
4. in 5. razred: Dejan Matek

PŠ Jurklošter
1., 2. in 3. razred: Anica Špan
4. in 5. razred: Marija Vrečko