Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca

Učenci - Izbirni predmeti

Izbirni predmeti

Poleg obveznih predmetov  šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja pouk izbirnih predmetov.  Posamezni učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je izbirnih predmetov lahko opravičen (v celoti ali delno). V letošnjem šolskem letu bodo učenci 7., 8. in 9. razreda vključeni v naslednje skupine izbirnih predmetov:

Nemščina 1 (NI1) - Jasmina Oblak
Nemščina 2 (NI2), 3 (NI3) - Natalija Pušnik
Urejanje besedil (UBE) - Franc Unuk
Šport za sprostitev (ŠSP) - Jožica Krajnc - Romih
Šport za zdravje (ŠZZ) - Jožica Krajnc - Romih
Izbrani šport (IŠP) - Jožica Krajnc - Romih
Obdelava gradiv - les (OGL) - Tilen Fidler
Robotika v tehniki (RVT) - Tilen Fidler
Daljnogledi in planeti (DIP) - Tilen Fidler 
Elektronika z robotiko (EZR) - Tilen Fidler
Okoljska vzgoja (OV1, OV2, OV3) - Katja Mejač
Glasbena dela (GLD) - Alenka Štigl
Vzgoja za medije - radio (RAD) - Jasmina Oblak
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (VNN) - Klavdija Artank

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

Skladno s spremembami in dopolnitvami Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št.63/13) v tem šolskem letu učencem 4., 5. in 6. razreda ponujamo neobvezne izbirne predmete (NIP). Neobvezni izbirni predmeti učencem omogočajo, da obiskujejo pouk tistih predmetov, ki so jih izbrali glede na svoje želje oziroma sposobnosti. Pri ocenjevanju so izenačeni z obveznimi predmeti (znanje pri NIP se ocenjuje s številčnimi ocenami od 1 do 5, zaključne ocene se vpišejo v spričevalo in vplivajo na napredovanje v višji razred).

MATIČNA ŠOLA
Nemščina (N2N) - Jasmina Oblak
Šport (NŠP) - Jožica Krajnc - Romih
PŠ SEDRAŽ
Umetnost (NUM) - Maja Lapornik
PŠ ZIDANI MOST
Umetnost (NUM) - 
PŠ JURKLOŠTER
Umetnost (NUM) - Darja Horjak


NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (1. R.)

MATIČNA ŠOLA
Angleščina - Nuša Ocvirk
PŠ SEDRAŽ
Angleščina - Nuša Ocvirk