Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
AKTUALNO


Neobvezni izbirni predmeti v osnovni šoli v šolskem letu 2019/2020

Spoštovani starši, učenci in učenke!

Skladno s spremembami in dopolnitvami Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št.63/13) je v šolskem letu 2019/2020  za učence osnovne šole predviden tudi pouk neobveznih izbirnih predmetov:

1. Prvi tuji jezik angleščina kot neobvezni izbirni predmet v 1. razredu.
2. Pouk neobveznih izbirnih predmetov (šport, umetnost, tehnika, računalništvo, tuji jezik) v 4., 5. in  6. razredu.
3. Pouk neobveznega izbirnega predmeta Drugi tuji jezik  v zadnjem triletju.

Neobvezni izbirni predmeti (NIP)  omogočajo učencu, da obiskuje pouk tistega predmeta, ki ga izbere glede na svoje želje oziroma sposobnosti. Pri ocenjevanju so izenačeni z obveznimi predmeti;  torej se znanje pri NIP ocenjuje s številčnimi ocenami od 1 do 5, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo in vplivajo na napredovanje v višji razred.

V skladu s predmetnikom se pouk neobveznih izbirnih predmetov  izvaja po eno uro tedensko, pouk drugega tujega jezika  pa v  obsegu dveh ur tedensko. Posamezni učenec lahko obiskuje največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjeni program šole, zato ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete. Glede na organizacijo obveznih predmetov se bo pouk NIP izvajal v predurah ali v času podaljšanega bivanja, lahko tudi v » blok uri« na 14 dni. 

Učenci 4. in 5. razreda podružničnih šol ter 4., 5. in 6. razreda matične šole bodo za naslednje šolsko leto izbirali med neobveznimi izbirnimi predmeti Umetnost (glasbena, gledališka ali plesna dejavnost)  in Drugi tuji jezik Nemščina. Na matični šoli pa še neobveznimi izbirnimi predmet Šport.

Učenci 7., 8. in 9. razreda pa  bodo poleg obveznih izbirnih predmetov lahko izbrali še neobvezni izbirni predmet Drugi tuji jezik (predvidoma hrvaščino ali nemščino, ker je nemščina v ponudbi obveznih izbirnih predmetov ne bo ponujena za 7. razred).

V drugi polovici maja učenci prejmejo ponudbo NIP in  prijavnice, ki jih izpolnjene in podpisane vrnejo razredniku  do dogovorjenega roka.

Na osnovi prijav bomo na šoli oblikovali skupine neobveznih izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto. Izvajali bomo  le tiste predmete, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.

 

Ravnatelj: Andrej Podpečan

DEŽELAK Karmen
20. maj 2019


<< Preglej vse novice